Dostawy - 353891-2020

Submission deadline has been amended by:  403822-2020
28/07/2020    S144

Polska-Bielsko-Biała: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 144-353891

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 18
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aurelia Wójcik
E-mail: awojcik@onkologia.bielsko.pl
Tel.: +48 334984042
Faks: +48 334984044

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.onkologia.bielsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Numer referencyjny: DZP.271.29.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu VNA wraz z towarzyszącym środowiskiem serwerowo-macierzowym, obejmującego:

a) archiwum obrazowe;

b) moduł radiologiczny;

c) stacja diagnostyczna CR/DR/US/CT/MR;

d) stacja diagnostyczna MAMMO;

e) kalibrator;

f) duplikator;

g) portal lekarza;

h) portal pacjenta;

i) system rozpoznawania mowy;

j) udostępnienie terminarzy POZ (system zgłoszeniowy);

k) serwery na potrzeby klastra HA;

l) macierze dyskowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33197000 Medyczne urządzenia komputerowe
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Serwerownia Beskidzkiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczące się przy ul. Wyzwolenia 18, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy dostawy gotowych rozwiązań składających się na system VNA wraz z realizacją usług instalacyjno-konfiguracyjnych i uruchomieniem całego systemu, zgodnie z poniższym zestawieniem. Oferowane rozwiązania muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w rozdziale IX opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

System VNA:

1. archiwum obrazowe;

2. moduł radiologiczny;

3. stacja diagnostyczna CR/DR/US/CT/MR;

4. stacja diagnostyczna MAMMO;

5. kalibrator;

6. duplikator;

7. portal lekarza;

8. portal pacjenta;

9. system rozpoznawania mowy;

10. udostępnienie terminarzy dla placówek POZ (system zgłoszeniowy) środowisko serwerowo-macierzowe;

11. serwery na potrzeby klastra HA;

12. macierze dyskowe;

W ramach realizacji zadania, Wykonawca zapewni prace instalacyjne, konfiguracyjne wszystkich dostarczonych rozwiązań na w środowisku produkcyjnym i środowisku backupowym oraz zapewni integrację systemu teleradiologicznego z poosiadanym systemem HIS-AMMS w zakresie w zakresie komunikacji dwukierunkowej danych pacjenta oraz danych dotyczących zlecenia badania (MWL).

Zamawiający wymaga wykonanie migracji zwalidowanych danych obrazowych z obecnie funkcjonującego systemu PACS (Alteris). Wykonawca wykona migrację danych z posiadanych przez Zamawiającego systemów danych po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez zespół w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele stron. Potwierdzenie kompletności odbędzie się poprzez wykonanie przez dedykowany zespół analizy danych przeznaczonych do migracji.

W wyniku wdrożenia Zamawiający ma uzyskać:

— gotowy do użycia, stabilny system informatyczny realizujący funkcję serwera archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych działający w oparciu o technologię VNA (Vendor Neutral Archive) w swej docelowej konfiguracji,

— stabilne rozwiązania programowe wraz z niezbędną infrastrukturą serwerowo-macierzową w swojej docelowej konfiguracji, wspierające funkcjonowanie systemu informatycznego,

— dostęp do wszystkich funkcjonalności wdrożonego Systemu Informatycznego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w rozdziale IX. OPZ,

— grupę administratorów i grupy użytkowników przeszkolonych z prawidłowego korzystania z funkcjonalności wedle udzielonych dostępów,

— dostęp do zwalidowanych danych.

Zamawiający wymaga przeszkolenia 2 administratorów z obsługi administracyjnej dostarczonych rozwiązań, w tym z zainstalowanego środowiska zwirtualizowanego oraz personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu. Potwierdzeniem odbycia szkolenia będzie protokół podpisany przez każdego pracownika. Szkolenia dedykowane dla grup użytkowników:

— lekarzy radiologów,

— lekarzy klinicystów,

— techników,

— rejestratorek i transkrypcjonistek,

— administratorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 280
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0201/18-007

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN;

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków o których mowa w sekcji III ppkt 1.2, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na PLN przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w ww. okresie co najmniej:

a) jednego zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu platformy do zarządzania badaniami i medycznymi danymi obrazowymi, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN brutto, obejmującej co najmniej aplikacje specjalistyczne oraz centralne archiwum VNA (Vendor Neutral Archive), macierz dyskową co najmniej 100 TB, potwierdzonego stosownymi dokumentami że zostało ono wykonane należycie;

b) jednego zamówienia polegającego na dostawie, instalacji i wdrożeniu oprogramowania do archiwizacji klasy VNA i dystrybucji danych obrazowych wraz z systemem postprocessingu diagnostycznego i sprzętem oraz integracją z systemem RIS, o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto, potwierdzonego stosownymi dokumentami, że zostało ono wykonane należycie;

c) jednego zamówienia polegającego na rozbudowie wykorzystywanego oprogramowania typu PACS, do platformy zarządzania badaniami wykorzystującej zaawansowane mechanizmy obiegu pracy grupowej diagnostów, wraz z integracją z systemem RIS, o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, potwierdzonego stosownymi dokumentami, że zostało ono wykonane należycie.

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania dostawy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa paragraf 14.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie załączników (ofert)https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings, Dział Zamówień Publicznych Beskidzkiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, w budynku dyrekcji, II piętro, pokój nr 14, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani bez ograniczeń

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dodatkowe:

— zaoferują nie krótszy niż 60 dniowy termin płatności za wykonane zamówienie - załącznik nr 1 do SIWZ,

— złożą wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,

— złożą wypełniony formularz zestawienia oferowanych rozwiązań – zał. nr 1A o SIWZ,

— zabezpieczą ofertę wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ,

— przedstawią na wezwanie Zamawiającego dokumentację (oficjalne dokumenty firmowe, karty katalogowe, dane techniczne,) potwierdzającą wymagania stawiane w załączniku nr 4 do SIWZ – w przypadku kiedy oferowany przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

2.1. wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;

2.2. wypełniony formularz zestawienia oferowanych rozwiązań – załącznik nr 1A do SIWZ;

2.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ w kwocie 60 000,00 PLN;

2.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.2. SIWZ a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;

2.5. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt 1.2 oraz pkt 1.3 polegają na zdolnościach innych podmiotów.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.2 oraz pkt 1.3.

4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie pkt 1 oraz pkt 4 należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumenty i oświadczenia o których mowa w paragrafie 5 pkt 1, 4, 5 oraz 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentację (oficjalne dokumenty firmowe, karty katalogowe, dane techniczne) potwierdzającą wymagania stawiane w załączniku nr 4 do SIWZ – w przypadku kiedy oferowany przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020