Services - 35390-2022

21/01/2022    S15

Hrvatska-Rijeka: Usluge čišćenja zgrada

2022/S 015-035390

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: RIJEKA SPORT d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 73293310543
Poštanska adresa: Trg Viktora Bubnja 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: GORAN ŽAGRIĆ
E-pošta: rijekasport@rijekasport.hr
Telefon: +385 51406444
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijekasport.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGE ČIŠĆENJA U 2022. GODINI

Referentni broj: 1/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90911200 Usluge čišćenja zgrada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge čišćenja objekata povjerenih na upravljanje Rijeka sport d.o.o.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 095 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90911200 Usluge čišćenja zgrada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto pružanja usluga je u Rijeci, na lokaciji slijedećih objekata:1. Dvorana mladosti;2. Dvorana Dinko Lukarić;3. SRC Belveder;4. SRC Mlaka;5. Nogometno igralište, Robert Komen, Podmurvice;6

II.2.4)Opis nabave:

Čišćenje objekata kojima upravlja javni naručitelj

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: dospijeće računa za izvršenu uslugu čišćenja / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: cijena usluge ćišćenja / Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 216-569042
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

USLUGE ČIŠĆENJA U 2022. GODINI

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/12/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: BELVEDER d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06779162480
Poštanska adresa: KOZALA 77/C
Mjesto: RIJEKA
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: belveder@belveder.hr
Telefon: +385 51651070
Telefaks: +385 51651074
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 140 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 095 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/01/2022