Dostawy - 354034-2017

09/09/2017    S173    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Urządzenia sieciowe

2017/S 173-354034

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Markiewicz
Tel.: +48 226943500
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 226943380
Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Świętokrzyska 12
Warszawa
00-916
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Markiewicz
Tel.: +48 226943500
E-mail: sekretariat.cpd@cpd.mf.gov.pl
Faks: +48 226943380
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część III sieć LAN/SAN.

Numer referencyjny: PN/10/17/GKYR
II.1.2)Główny kod CPV
32420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1. w Części 1:

1) dostawa:

a) przełączników (ToR C.LAN.SW.6) – 4 sztuki;

b) przełączników dostępowych 48 portów OOB (C.LAN.SW.3) – 2 sztuki,

c) kart liniowych do NEXUSa 7k (C.LAN.SW.2) – 2 sztuki;

2) prawo opcji polegające na:

a) dostawie:

i. przełączników (ToR C.LAN.SW.6) – 2 sztuki;

ii. przełącznika dostępowego 48 portów OOB (C.LAN.SW.3) – 1 sztuki.

b) wykonaniu Wdrożenia.

2. w Części 2:

1) dostawa kart Switch Blade 48 port 16 Gbps do 2 szt. przełączników HP albo IBM – 4 sztuki (po 2 sztuki na przełącznik),

2) prawo opcji – wykonanie Wdrożenia.

3. Wymagania minimalne dla całego Sprzętu będącego przedmiotem zamówienia są opisane w Załączniku A 1 dla Części 1 i Załączniku A 2 dla Części 2 do SIWZ.

4. Szczegółowe wymagania, warunki, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we Wzorach Umów stanowiących Załącznik C1 dla Części 1 oraz Załącznik C2 dla Części 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 133 051.02 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część III sieć LAN/SAN – Część 1 – LAN”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów: Warszawa ul. Świętokrzyska 12; Radom, ul.Samorządowa 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest:

1) dostawa wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (zamówienie podstawowe):

a) przełączników (ToR C.LAN.SW.6) – 4 sztuki;

b) przełączników dostępowych 48 portów OOB (C.LAN.SW.3) – 2 sztuki,

c) kart liniowych do NEXUSa 7k (C.LAN.SW.2) – 2 sztuki;

— zwanych dalej „Sprzętem” (zamówienie podstawowe) wraz z dostarczeniem okablowania niezbędnego do podłączenia dostarczanego sprzętu w ramach rozbudowy warstwy dystrybucyjnej LAN;

2. Specyfikacja techniczna Sprzętu została określona w Załączniku A1 do SIWZ.

3. Opis środowiska Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 10 do Umowy, stanowiącej Załącznik C1 do SIWZ

4. Wymagania minimalne dla całego Sprzętu będącego przedmiotem zamówienia są opisane w Załączniku A1 do SIWZ.

5. Szczegółowe wymagania, warunki, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy Sprzętu w zakresie zamówienia podstawowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia Awarii lub uruchomienia sprzętu zastępczego (nie wyłączając świąt, sobót i niedziel) od Zgłoszenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 710 489.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji polega na:

1.dostawie wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego następującego Sprzętu:

1) przełączników (ToR C.LAN.SW.6) – 2 sztuki;

2) przełącznika dostępowego 48 portów OOB (C.LAN.SW.3) – 1 sztuki.

2. wykonaniu Wdrożenia Sprzętu dostarczonego w ramach zamówienia podstawowego, jak i w ramach prawa opcji, tj.:

1) instalacji i konfiguracji dostarczonego Sprzętu oraz integracja ze Środowiskiem Zamawiającego;

2) dostarczeniu projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej;

3) przeprowadzeniu testów akceptacyjnych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty dla Części 1 zostaną otwarte w dniu 22 września 2017 r. o godzinie 14:15

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

Termin dostawy w ramach zamówienia podstawowego stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Rozbudowa infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Część III sieć LAN/SAN – Część 2 – SAN

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów: Warszawa ul. Świętokrzyska 12; Radom, ul.Samorządowa 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest dostawa wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego kart Switch Blade 48 port 16 Gbps do 2 szt. przełączników HP albo IBM – 4 sztuki (po 2 sztuki na przełącznik),

zwanych dalej „Sprzętem” (zamówienie podstawowe) wraz z dostarczeniem okablowania światłowodowego.

2. Specyfikacja techniczna Sprzętu została określona w Załączniku A2 do SIWZ.

3. Opis środowiska Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 10 do Umowy, stanowiącej Załącznik C2 do SIWZ.

4. Wymagania minimalne dla całego Sprzętu będącego przedmiotem zamówienia są opisane w Załączniku A2 do SIWZ.

5. Szczegółowe wymagania, warunki, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy Sprzętu w zakresie zamówienia podstawowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia Awarii lub uruchomienia sprzętu zastępczego (nie wyłączając świąt, sobót i niedziel) od Zgłoszenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 422 563.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji polega na wykonaniu Wdrożenia, tj.:

i. instalacji i konfiguracji dostarczonego Sprzętu oraz integracja ze Środowiskiem Zamawiającego,

ii. dostarczeniu projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej,

iii. przeprowadzeniu testów akceptacyjnych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty dla Części 2 zostaną otwarte w dniu 22.9.2017 r. o godzinie 14:30

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

Termin dostawy w ramach zamówienia podstawowego stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia w formie edytowalnego jednolitego dokumentu (JEDZ) stanowi Załącznik D do SIWZ. Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa) w części IV JEDZ.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

f) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

g) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie;

h) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w Rozdziale XVIII SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ w Rozdziale XVIII. Nieograniczony,bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla Części 1 oraz Części 2:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik B do SWIZ – Wzory dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dla Części 1:

a) w zakresie zdolności technicznej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę przełączników sieci LAN, a łączna wartość każdej z dostaw musi wynosić, co najmniej 300 000 PLN brutto.

Przez jedną dostawę rozumie się dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

b) w zakresie zdolności zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

dla Części 2:

a) w zakresie zdolności technicznej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy obejmujące swoim zakresem dostawę przełączników sieci SAN, a łączna wartość każdej z dostaw musi wynosić, co najmniej 500 000 PLN brutto.

Przez jedną dostawę rozumie się dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

b) w zakresie zdolności zawodowej: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorach umów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-079086
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2017
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/09/2017
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pokój 153 (wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

1) Dla Części 1: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy);

2) Dla Części 2: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwotę gwarancji,

3) termin ważności gwarancji np. w formule: „od dnia – do dnia”.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000.

1) zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu,

2) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Ustawy.

9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego na jakie należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie wadium określone zostały w SIWZ w Rozdziale XX. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro

II. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

III. Skrócenie terminu składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1579).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

2. Terminy na wniesienie odwołania na:

1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 10 dni;

2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 15 dni;

3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4) wobec czynności innych niż określone w punktach 1-3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

3. Cofnięcie odwołania: na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

4. Skarga: na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2017