Dostawy - 354035-2017

09/09/2017    S173    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2017/S 173-354035

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
60-965
Polska
Osoba do kontaktów: Dr Jakub Ławniczak
Tel.: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Faks: +48 616653738
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. PI,PII,PIII,PIV,PV.

Numer referencyjny: AD/ZP/74/17
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110
30232100
30216100
30216130
30231320
30237260
32500000
32000000
30174000
38653400
31213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

A) Pakiet I

Dostawa wyposażenia będzie odbywała się do dwóch niezależnych lokalizacji:

Poznań (lokalizacja L1) – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PP, Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na druki i czytniki kodów / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji Etapu I zamówienia / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Druk dwustronny i moduł RFID / Waga: 8,0
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna monitorów interaktywnych / Waga: 8,0
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja wideotelefonu / Waga: 4,0
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/001.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
30231300
32300000
38650000
38653110
48322000
31500000
39500000
31213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie zastępcze / Waga: 5,0
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji Etapu I zamówienia / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Dostawa oprogramowania do grafiki rastrowej w pakiecie programów / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie dodatkowego instruktażu / Waga: 3,0
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe body aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami / Waga: 7,0
Kryterium jakości - Nazwa: Stół do fotografii bezcieniowej / Waga: 3,0
Kryterium jakości - Nazwa: Światłomierze / Waga: 2,0
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/0001.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000
31600000
31680000
31500000
35121700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań, Piła, Kalisz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie zastępcze / Waga: 5,0
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe panele dotykowe / Waga: 8,0
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności stanowisk automatyki budynkowej / Waga: 4,0
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności stanowisk automatyzacji oświetlenia / Waga: 2,0
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie ilości wiązek podczerwieni / Waga: 1,0
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/001.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000
39151300
30237000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań, Piła, Kalisz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15,0
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Poprawa ergonomii krzeseł / Waga: 10,0
Kryterium jakości - Nazwa: Wzmocnienie konstrukcji biurek / Waga: 5,0
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.085.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/0001.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pakiet V

Dostawa oprogramowania będzie odbywała się do lokalizacji:

Poznań (lokalizacja L1) – Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PP, Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aktualizacja i upgrade / Waga: 20,0
Kryterium jakości - Nazwa: Równościowy przekaz / Waga: 7,0
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 7,0
Kryterium jakości - Nazwa: Instruktaż / Waga: 6,0
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.08.03.30-0001/15, PP35/68/UMAR/0001.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2 SIWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje:

Pakiet I – 3 dostawy aparatury badawczo-naukowej lub sprzętu przemysłowego lub komputerowego (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie aparaturę badawczo-naukową, sprzęt przemysłowy oraz sprzęt komputerowy)

Pakiet II – 3 dostawy na sprzęt fotograficzny lub telewizyjny lub wyposażenie studiów fotograficznych lub telewizyjnych (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie sprzęt fotograficzny, sprzęt telewizyjny, wyposażenie studiów fotograficznych oraz wyposażenie studiów telewizyjnych)

Pakiet III – 3 dostawy na aparaturę badawczo-naukową lub sprzęt przemysłowy lub komputerowy z oprogramowaniem (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie aparaturę badawczo-naukową, sprzęt przemysłowy oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem)

Pakiet IV – 3 dostawy na meble lub wyposażenie stanowisk biurowych (wykazane dostawy mogą obejmować łącznie meble i wyposażenie stanowisk biurowych)

Pakiet V – 3 dostawy na oprogramowanie komputerowe

o wartości łącznie co najmniej:

Pakiet I – 154 000 PLN brutto

Pakiet II – 357 500 PLN brutto

Pakiet III – 193 500 PLN brutto

Pakiet IV – 168 000 PLN brutto

Pakiet V – 10 000 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Politechnika Poznańska, Dział Zamówień Publicznych, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, pok. 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2017