Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 354097-2021

13/07/2021    S133

Poland-Tuchów: Refuse and waste related services

2021/S 133-354097

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Tuchów
National registration number: 9930336443
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Tuchów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-170
Country: Poland
Contact person: Ewelina Mikos
E-mail: e.mikos@tuchow.pl
Telephone: +48 146525474
Fax: +48 146525109
Internet address(es):
Main address: www.tuchow.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reference number: ZP-271-UE/1/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tuchów oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i przekazanie ich do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej.

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a. odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Tuchów – pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z pojemników lub worków na odpady komunalne;

b. bieżące wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych;

c. opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy;

d. przekazywanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości z gminy Tuchów oraz PSZOK do odpowiedniej instalacji.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tuchów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Długiej 51D w Tuchowie i przekazanie ich do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej. 2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego (Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów, zwanym dalej „Regulaminem” oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).3. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Tuchów – pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z pojemników lub worków na odpady komunalne, na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ust. 4; 2) bieżące wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych; 3) opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuchów; 4) przekazywanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości z gminy Tuchów oraz z PSZOK do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej w celu ich zagospodarowania. 5. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia objętego niniejszym postępowaniem to około 3755 Mg. Ilość wytworzonych i odebranych odpadów z terenu gminy Tuchów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości odpadów określone w SWZ należy traktować jako orientacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ. Frakcje odpadów komunalnych objętych przedmiotowym zamówieniem: zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne (20 03 01), szkło i opakowania ze szkła (15 01 07, 20 01 02), papier i tektura i opakowania z papieru i tektury (15 01 01, 20 01 01), metale i opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (15 01 04, 20 01 40,15 01 02, 20 01 39, 15 01 05), opakowania z drewna (15 01 03), żużel i popiół pochodzący z procesów spalania (20 01 99), meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), tekstylia, odzież (20 01 10, 20 01 11), zużyte opony (16 01 03), odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (20 01 32, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25), baterie i akumulatory (16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34), odpady ulegające biodegradacji (20 02 01, 20 01 08), żelazo i stal (17 04 05).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności faktury VAT obejmujących wynagrodzenie Wykonawcy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50 000 zł. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowania.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888);

2. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg / rok;

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach,

2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów przeznaczonych do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej 2 kierowcami będącymi w ruchu, spełniającymi wymagania określone w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) określającej wymagania w stosunku do kierowców;

3. dysponuje co najmniej:

3.1. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,

3.2. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3.3. dwoma pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (tj. samochodami ciężarowymi o ładowności około 2,5 tony, umożliwiającymi odbiór odpadów z miejsc, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony – znak B-5),

3.4. jednym pojazdem (np. terenowym) umożliwiającym odbiór odpadów z trudno dostępnych terenów.

3.5. Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, powinny być trwale i czytelnie oznakowane nazwą firmy, danymi adresowymi i nr telefonu, a także muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu;

4. dysponuje bazą magazynowo - transportową wyposażoną w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsca przeznaczenia i usytuowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, do której ma tytuł prawny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 454-455 ustawy oraz na podstawie postanowień projektu umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/08/2021
Local time: 09:15
Place:

1. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie przetargowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow.

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie zakupowej informacje z otwarcia ofert.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2022 r.

VI.3)Additional information:

Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchów, w imieniu której działa Burmistrz Tuchowa. z Administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Rynek 1, 33- 170 Tuchów. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); - na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy - tj. w przedmiotowym zamówieniu 10 dni.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy (art. 505–590).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2021