Dienstleistungen - 354142-2021

13/07/2021    S133

Polen-Łódź: Marketing

2021/S 133-354142

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Łódzkie
Nationale Identifikationsnummer: 7251739344
Postanschrift: al. Piłsudskiego 8
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 90-051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Donata Żurek
E-Mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefon: +48 426633384
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umwl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w targach China International Import Expo w Szanghaju w 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: ASI.272.40.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342000 Marketing
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. organizacja 6–7 dniowej misji gospodarczej dla przedsiębiorców na targi China International Import Expo w Szanghaju w 2021 r.;

b. organizacja 9–10 dniowej misji promocyjnej do Szanghaju i Xi’an (Shaanxi) w 2021 r., która odbędzie się w trakcie targów China International Import Expo w Szanghaju w 2021 r. oraz w okresie bezpośrednio następującym po tym wydarzeniu;

c. opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych;

d. organizacja uroczystej kolacji dla wszystkich uczestników misji i zaproszonych gości (wydatek niekwalifikowany w ramach realizacji projektu RPO WŁ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do projektu umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63510000 Dienstleistungen von Reisebüros und ähnliche Dienste
79341400 Werbekampagnen
79530000 Übersetzungsdienste
79950000 Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen
79540000 Dolmetscherdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CN China
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. organizacja 6–7 dniowej misji gospodarczej dla przedsiębiorców na targi China International Import Expo w Szanghaju w 2021 r.;

b. organizacja 9–10 dniowej misji promocyjnej do Szanghaju i Xi’an (Shaanxi) w 2021 r., która odbędzie się w trakcie targów China International Import Expo w Szanghaju w 2021 r. oraz w okresie bezpośrednio następującym po tym wydarzeniu;

c. opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych;

d. organizacja uroczystej kolacji dla wszystkich uczestników misji i zaproszonych gości (wydatek niekwalifikowany w ramach realizacji projektu RPO WŁ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do projektu umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do projektu umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: jakość / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 05/11/2021
Ende: 10/11/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLD.02.02.02-IP.02-10-067/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wskazany w pkt II.2.7 dotyczy samego terminu targów China International International Import Expo (CIIE).

Zamówienie należy wykonać do dnia 17 grudnia 2021 r.

Szczegółowe terminy realizacji zawiera Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt III.1.3 ogłoszenia i poniżej.

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych usług Turystycznych lub – w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – rejestru prowadzonego przez właściwe władze danego kraju pochodzenia wykonawcy, o ile prawo kraju pochodzenia wykonawcy wymaga takiego wpisu).

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeżeli wykaże, że posiada Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – rejestru prowadzonego przez właściwe władze danego kraju pochodzenia wykonawcy o ile prawo kraju pochodzenia wykonawcy wymaga takiego wpisu.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

− sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);

3) zamawiający będzie mógł żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunków w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ).

* Uwaga: Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2. Wykazu osób (sporządzonego wg wzoru na Załączniku nr 3A do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

A. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) 2 usługi polegające na przeprowadzeniu misji gospodarczych do Chińskiej Republiki Ludowej (misja gospodarcza to wyjazd zagraniczny o charakterze gospodarczym, biznesowym, ekonomicznym) o wartości min. 150 000 PLN brutto każda,

b) 2 usługi polegające na przeprowadzeniu spotkań match-makingowych / B2B na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (spotkania biznesowe, których celem jest wymiana informacji/znalezienie partnera do realizacji wspólnych przedsięwzięć).

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

B. dysponuje lub będzie dysponować:

1 managerem misji, który przygotuje program misji lub będzie koordynował jego przygotowanie, który posiada doświadczenie w organizacji/koordynacji co najmniej 2 misji gospodarczych do Chińskiej Republiki Ludowej;

2 koordynatorami, którzy będą obecni przez cały czas trwania misji gospodarczej do Chińskiej Republiki Ludowej, z których każdy posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora/opiekuna/rezydenta w miejscu realizacji misji w co najmniej 2 misjach gospodarczych do Chińskiej Republiki Ludowej.

Uwaga:

W trakcie wykonywania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających dalsze wykonywanie obowiązków przez osoby wskazane przez wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykonawca będzie mógł je zmienić, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji wykonawca obowiązany będzie przedstawić do zatwierdzenia zamawiającemu osobę, która będzie posiadała, co najmniej takie wykształcenie i doświadczenie (wykazane w zakresie warunków udziału w postępowaniu) jak osoba w wykazie osób, którą ma zastąpić. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej w pkt A a) musi spełnić jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Analogicznie w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt A a) to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt A b) musi spełnić jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Analogicznie w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt A b) to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załączonym projektem umowy – patrz Załącznik nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/10/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/08/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN.

Ofertę należy sporządzić i złożyć zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) dokument, który będzie zawierał w formie opisowej:

— program realizacji wizyty studyjnej nr 2 w Szanghaju,

— program realizacji wizyty studyjnej w Xi’an,

— sposób organizacji wraz z koncepcją wydarzenia promocyjnego w Szanghaju,

— sposób organizacji wraz z koncepcją wydarzenia promocyjnego w Xi’an;

b) dowód wniesienia wadium;

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy);

d) jedz – Załącznik nr 2 do SWZ;

e) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);

f) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane wraz z ofertą, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Pozostałe informacje dot. postępowania (w tym składania dokumentów dot. warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia przez wykonawców, wykonawców ubiegających się wspólnie i podmioty trzecie, na których zasoby wykonawca się powołuje), których ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji niniejszego formularza nie można było w nim umieścić, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami udostępnianej na stronie https://portal.smartpzp.pl/umwl/ do której prowadzi przekierowanie ze strony www.bip.lodzkie.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urzad Zamowien Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2021