Obras - 354144-2018

11/08/2018    S154    - - Obras - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

2018/S 154-354144

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Gesing Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Teléfono: +48 22445327
Correo electrónico: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpwik.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie robót polegających na modernizacji Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” na terenie SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe z podziałem na zadan

Número de referencia: 02241/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2017
II.1.2)Código CPV principal
45311200
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie robót polegających na modernizacji Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” na terenie SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe z podziałem na zadania

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 4 894 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31000000
45351000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonanie robót polegających na modernizacji Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” na terenie SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe z podziałem na zadania

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 240-498906
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Wykonanie robót polegających na modernizacji Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” na terenie SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe z podziałem na zadania

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DREWA Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 2
Marki
05-270
Polonia
Teléfono: +48 601277116
Correo electrónico: apietrzak@drewa.pl
Código NUTS: PL912
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 100 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 894 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
a
a
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018