Suministros - 354174-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Lituania-Kaunas: Calderas

2018/S 154-354174

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
LT-47179
Lituania
Persona de contacto: Šarūnas Jurėnas
Teléfono: +370 37305884
Correo electrónico: s.jurenas@kaunoenergija.lt
Código NUTS: LT022

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kaunoenergija.lt

Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7923

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410353
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=410353&B=PPO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
LT-47179
Lituania
Persona de contacto: Daiva Skačkauskienė
Teléfono: +370 37305684
Correo electrónico: d.skackauskiene@kaunoenegija.lt
Código NUTS: LT022

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kaunoenergija.lt

Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7923

I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas

II.1.2)Código CPV principal
44621200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Noreikiškių katilinėje numatoma pakeisti susidėvėjusį 4,93 MW galios dujinį katilą DKVR 4/13 Nr. 3 (1981 m.) į naujai įrengiamą biokuru kūrenamą iki 1 MW šiluminės galios vandens šildymo katilą su biokuro pakura ir įrengiamu apie 0,25 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (jei nebus panaudojamas esamas) su visa reikiama techninėje specifikacijoje numatyta pagalbine įranga ir technologinėmis sistemomis, tačiau tuo neapsiribojant.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45331110
71320000
80511000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT022
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Noreikiškių katilinė, Akademijos miestelis, Universiteto g. 1, Kauno rajonas.

II.2.4)Descripción del contrato:

11. Perkantysis subjektas Noreikiškių katilinėje numato pakeisti susidėvėjusį 4,93 MW galios dujinį katilą DKVR 4/13 Nr. 3 (1981 m.) į naujai įrengiamą biokuru kūrenamą iki 1 MW šiluminės galios vandens šildymo katilą su biokuro pakura ir įrengiamu apie 0,25 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (jei nebus panaudojamas esamas) su visa reikiama techninėje specifikacijoje numatyta pagalbine įranga ir technologinėmis sistemomis, tačiau tuo neapsiribojant.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekto kodas Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-01-0006

II.2.14)Información adicional

Taikoma pagreitinta procedūra pagal KS Pirkimų įstatymo 74 str. 3 d., nes 2018-03-09 pasirašytoje ES paramos sutartyje numatyta, kad rangos sutartį turime pasirašyti per 6 mėn. nuo šios sutarties pasirašymo, t. y. iki 2018-09-09. (Pirkimų komisijos 2018-07-09 protokolo Nr. P-106-177 sprendimas Nr. 8).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus prieš pasiūlymų eilės sudarymą (po vokų atplėšimo procedūros, įvertinus pasiūlymus) bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 15 000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų) sumai.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Perkantysis subjektas apmoka už faktiškai atliktus darbus per 60 dienų, už projektavimą ir prekes per 30 dienų po priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir pažymos apie atliktų darbų vertę bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per „E. sąskaitą“, perkantysis subjektas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per „E. sąskaitą“. PVM sąskaita faktūra per „E. sąskaitą“ perkančiajam subjektui pateikiama tik pasirašius perdavimo–priėmimo aktą.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Tiekėjas sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo turi pateikti perkančiajam subjektui išduotą ir galiojančią ne trumpiau negu galioja sutartis besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM (toliau – kaina) sumai. Tiekėjui ne dėl perkančiojo subjekto kaltės numatytais terminais neatlikus projektavimo paslaugos ir darbų (įskaitant atvejus, kai darbų vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi būti atlikti pagal grafiką), perkantysis subjektas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo kainos. Tiekėjui, vienašališkai nutraukus sutartį prieš terminą ne dėl perkančiojo subjekto kaltės, ar perkančiajam subjektui nutraukus sutartį prieš terminą dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo kainos bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 04/09/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Lituano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
Lituania
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018