Suministros - 354176-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Cables de distribución eléctrica

2018/S 154-354176

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Jastrzębie Zdrój, JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polonia
Teléfono: +48 327564096
Correo electrónico: przetargi@zwp.jsw.pl
Fax: +48 327564096
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.jsw.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż linii kablowych 3,6/6kV 3x185/30 mm2 do rozdzielni RDZ-VII dla JSW S.A KWK Pniówek.

Número de referencia: 62/P/18
II.1.2)Código CPV principal
31320000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i montaż linii kablowych 3,6/6kV 3x185/30 mm2 do rozdzielni RDZ-VII dla JSW S.A KWK Pniówek.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

KWK Pniówek

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż linii kablowych 3,6/6kV 3x185/30 mm2 do rozdzielni RDZ-VII dla JSW S.A KWK Pniówek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej

1 500 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy albo dostaw i montażu linii kablowych średniego napięcia o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto.

2. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej potwierdzać będzie:

2.1. dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz zdefiniowane w przepisach wykonawczych do ustawy w liczbie co najmniej 4 osób, w tym:

a) jedna osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

b) dwie osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

c) jedna osoba bhp posiadająca łącznie kwalifikacje: pracownika służby BHP, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego

2.2. dysponowanie co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia elektromontera powyżej 1 000 V.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości 60 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SIWZ

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 120 dni od dostarczenia faktury VAT do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem z chwila obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100).

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 250-528311
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

JSW S.A. - Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA, Pokój 123.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018