Suministros - 354189-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Târgu Jiu: Productos de caucho

2018/S 154-354189

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Romania
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Târgu Jiu
210227
Rumania
Persona de contacto: Grigorie Dădălău
Teléfono: +40 372819712
Correo electrónico: grigorie.dadalau@ceoltenia.ro
Fax: +40 253227280/+40 252227281
Código NUTS: RO412

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ceoltenia.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Materiale pentru executarea vulcanizărilor la cald a covoarelor de cauciuc

Número de referencia: 12297
II.1.2)Código CPV principal
19510000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Materialele de vulcanizat benzi se folosesc pentru imbinarea benzilor cu insertie metalica si insertie textila prin vulcanizare la cald.

Solicitarile de clarificari ale operatorilor economici se vor adresa pana in a 13-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 397 382.30 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO41
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Societatea C.E. Oltenia S.A. — Carierele din cadrul Directia Miniera.

II.2.4)Descripción del contrato:

Materiale pentru vulcanizarea benzilor la cald in cantitatile si sortimentele specificate in caietul de sarcini.

Solicitarile de clarificari ale operatorilor economici se vor adresa pana in a 13-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Pragul minim stabilit de autoritatea contractanta ca fiind unul rezonabil pentru termenul de înlocuire a produselor neconforme de la constatarea deficienţelor este de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SEAP formularul DUAE însotit de declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, în masura în care acestia exista (formularul nr. 6). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. In acest sens, se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, completata si depusa odata cu DUAE.

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Note:

— Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro,

— Înainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE,

— Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire conform art. 205 alin. (1) din legea 99/2016,

— În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

1) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana;

2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documentele de natura celor prevazute. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

In SEAP se va depune, împreuna cu formularul DUAE si formularul nr. 5. In [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantumul garantiei de participare: 33 970 RON .Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. 394/2016 (cu modif. si completarile din Hotararea 866/2016). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data si ora limita stabilita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art. 43 din H.G. 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai târziu la data si ora-limita stabilita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se restituie de catre entitatea contractanta conform art. 44 din H.G. 394/2016. Contul entitatii contractante pentru depunerea garantiei de participare este: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffaeisen Bank — Sucursala Târgu Jiu. Documentul prin care se confirma constituirea garantiei de participare se va incarca in SICAP, semnat cu semnatura electronica extinsa.Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca

Dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara sau polita de asigurare, acestea se vor depune in original (3 ex. in cazul politei de asigurare + dovada platii) la registratura unitatii in termen de 3 zile lucratoare de la data si ora limita stabilita de depunere a ofertelor.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta un procent de 10 % din valoarea totala, fara TVA a contractului subsecvent de furnizare si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1), (2) si (3), cu obligatia respectarii art. 46 alin. (4), (5), (6), (7) si (8) din H.G. 394/02.06.2016, intr-una din formele de mai jos:

— printr-un instrument de garantare(scrisoare de garantie sau polita de asigurare) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine Anexa la contract,

— prin depuneri la casieria unitatii a unor sume in numerar, daca garantia este mai mica de 5 000 RON,

— daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (4), (5), (6), (7) si 8 din H.G. 394/2.6.2016.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

— Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.

1) Înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE;

2) Departajarea ofertelor cu acelasi pret: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SICAP o noua propunere financiara. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci entitatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila;

3) Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic,in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala;

4) Comunicarea rezultatului procedurii — conform prevederilor Legii nr. 99/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul Disciplină Contractuală
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Târgu Jiu
210132
Rumania
Teléfono: +40 372819797
Correo electrónico: Mihaela.Lazar@ceoltenia.ro

Dirección de internet: http://www.ceoltenia.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018