Suministros - 354190-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Sibiu: Vehículos pesados

2018/S 154-354190

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Apă Canal Sibiu S.A.
Romania
Str. Eschile nr. 6
Sibiu
550096
Rumania
Persona de contacto: Alexandru Ersenie
Teléfono: +40 269222916
Correo electrónico: achizitii@apacansb.ro
Fax: +40 269234179
Código NUTS: RO126

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.apacansb.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție autospeciale

Número de referencia: 62
II.1.2)Código CPV principal
34140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Contract sectorial de furnizare avand ca obiect „Achizitie autospeciale”, pentru urmatoarele loturi:

— Lot 1 — Achizitie autobasculanta 18 t (sarcina utila 9 t) — 1 buc.,

— Lot 2 — Achizitie autovidanja 5 mc — 1 buc.

Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor sunt cuprinse in caietul de sarcini nr. 17949/20.6.2018.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17.

Entitatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita — stabilit de mai sus.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 660 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot 1 — Achiziție autobasculantă 18 t (sarcină utilă 9 t)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34142300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO126
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sibiu, Str. Eschile nr. 6, județul Sibiu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Achiziție autobasculantă 18 t (sarcină utilă 9 t) — 1 buc., necesară în vederea activităților specifice ale Apă Canal Sibiu S.A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Garantia de participare este de 3 000,00 RON.

Plata se va acorda dupa semnarea procesului-verbal de receptie fara obiectiuni, in termen de 30 de zile de la primirea facturii (care se va emite dupa receptia produselor).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot 2 — Achiziție autovidanjă 5 mc

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144410
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO126
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sibiu, Str. Eschile nr. 6, județul Sibiu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Achizitie autovidanjă 5 mc — 1 buc., necesară în vederea activităților specifice ale Apă Canal Sibiu S.A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 360 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Garantia de participare este de 3 600,00 RON.

Plata se va acorda dupa semnarea procesului-verbal de receptie fara obiectiuni, in termen de 30 de zile de la primirea facturii (care se va emite dupa receptia produselor).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta nr. 1:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv pentru persoane juridice eliberat de I.G.P.R. în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic beneficiaza de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.

Nota: Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitiei European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor entitati va preciza la nivelul propriului sau DUAE informatii cu privire la terti sustinatori/subcontractanti. De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat, care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului/asociatiei. Este obligatorie depunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru aso [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tert sustinator tehnic si/sau profesional.(daca este cazul):

In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, in conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura entitatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Tertul/tertii care asigura sustinerea trebuie sa indeplinesca criteriile relevante privind capacitatea, si sa nu se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. In ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale sau la experienta profesionala relevanta, operatorul economic poate sa se bazeze pe capacitatea tertului sustinator doar atunci cand acesta va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care sunt necesare respectivele calificari. Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016 si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 197 alin. (1) din Lege, entitatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament, În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, entitatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul):

Ofertantul are obligatia sa precizeze in propriul DUAE informatiile cu privire la subcontractanti. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Contractul/acordul de subcontractare trebuie sa contina cel putin urmatoarele: Denumire subcontractant, date de identificare subcontractant, denumirea si valoarea partii din contract ce va fi subcontractata. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Entitatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, entitatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.

Informatii privind asocierea. (daca este cazul):

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa de o asociatie (consortiu), indeplinirea criteriilor de calificare si selectie va fi evaluata in conformitate cu Acordul/contractul de asociere depus, cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere. Din acordul/contractul de asociere trebuie sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii contractului. Asociatii vor trebui sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire. Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea autorizata in limba romana dupa acestea.

Lista principalelor furnizari de produse similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Lista va cuprinde unul sau mai multe contracte din care sa rezulte ca operatorul economic a furnizat produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, constand in furnizarea de autospeciale, cum ar fi: autovidanje, autobasculante, autospeciale stins incendii, autospeciale maturat strazile si deszapezire, autobetoniere, autospeciale de gunoi, autocisterne, automacarale si altele asemenea. Valoarea cumulata a produselor similare furnizate va fi cel putin egala cu valoarea estimata a lotului pentru care va depune oferta. In cazul in care un ofertant participa la mai multe loturi, cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata indeplinita pentru toate loturile la care a depus oferta, daca este indeplinita pentru lotul cu plafonul valoric cel mai mare. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.

Nota: Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta pe ultimii 3 ani, calculat prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, curs comunicat de BNR. Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la paragraful mai sus mentionat.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

DUAE completat si depus odata cu oferta de ofertant, in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Odata cu depunerea DUAE trebuie sa se prezinte angajamentul/tele ferm/e ale tertului/tertilor sustinator/i, (impreuna cu documente anexe la angajament/e, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza cele asumate in angajament, pentru indeplinirea cerintelor de calificare. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

DUAE completat si depus odata cu oferta de ofertant, in care se vor include informatiile cu privire la subcontractanti, va avea anexat si acordul de subcontractare. Se va atasa de asemenea DUAE separat al fiecarui subcontractant. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa faca dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

DUAE completat si depus odata cu oferta de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la asociati, la care se ataseaza DUAE al fiecarui operator economic membru al asocierii. Fiecare membru al asocierii va include in propriul DUAE informatii cu privire la demonstrarea neîncadrarii în motivele de excludere si cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si capacitatii tehnice si profesionale. Se va depune odata cu oferta si acordul/contractul de asociere. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintelor de calificare si imputernicirea liderului asocierii.

Se va prezenta DUAE (Partea IV — Criterii de selectie, C — Capacitatea tehnica si profesionala) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016. In aplicarea dispozitiilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 autoritatea contractanta va solicita pe parcursul derularii procedurii de atribuire prezentarea de copii dupa parti relevante din contractele invocate în DUAE/documente constatatoare/recomandari/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirma livrarea produselor similare în conditiile mentionate in DUAE, precum si orice alte documente considerate ca fiind relevante in probarea indeplinirii cerintei de catre operatorul economic. Produsele indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte produse efectiv livrate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind furnizarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea, volumul si valoarea acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandusi dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele livrari de la beneficiar si/sau autoritatile competente. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: Obiectul, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si procentul îndeplinit de contractant (%) si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, perioada de derulare contract.Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Lot 1-Achizitie Autobasculanta 18 to (sarcina utila 9 to) -3.000,00 RON; Lot 2 –Achizitie Autovidanja 5 mc-3.600,00 RON.Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat lei se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor. Forma de constituire: printr-un instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar în contul entitatii contractante RO76RNCB0227017921860001 deschis la BCR Sibiu. Garantia de participare se va depune in S.E.A.P., în format electronic, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform anuntului de participare. Comisia de evaluare va solicita ofertantilor participanti in original orice document reprezentand garantia de participare in cazul in care valabilitatea acestuia este conditionata de prezentarea in aceasta forma.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici din cadrul asocierii. Garantia de participare se restituie in conformitate cu prev. art. 44 din H.G. 394/2016. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prev. la art. 43 din H.G. 394/2016. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului încheiat. Garantia de buna executie se constituie conform art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Daca garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, aceasta devine anexa la contract si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat. Garantia de buna executie se restituite de catre entitatea contractanta conf. art. 48 alin. (1) din H.G. 394/2016.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Avand in vedere art. 22 alin. (6) din H.G. nr. 394/2016 operatorii economici vor completa DUAE prin accesarea urmatoarei legaturi de internet: https://ec.europa.eu/tools/espd. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2018