Suministros - 354192-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Grupos electrógenos con motor de encendido por compresión

2018/S 154-354192

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” — S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Rumania
Persona de contacto: Direcția Achiziții Publice — Serviciul Achiziții Publice Servicii și Produse
Teléfono: +40 3192432
Correo electrónico: doinita.fieraru@cfr.ro
Fax: +40 213192433
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.cfr.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Grup electrogen

Número de referencia: RO11054529/2018/13.A.2.0.3.11
II.1.2)Código CPV principal
31121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

În conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare tehnică feroviară — RETF nr. 002, instalaţiile de electroalimentare ale centralizării electrodinamice trebuie să fie astfel realizate încât să asigure continuitatea alimentării cu energie electrică. În acest scop se prevăd două surse de alimentare distincte — o sursă principală şi o sursă de rezervă, cu posibilitatea trecerii automate de pe o sursă pe alta. În staţii, sursa de rezervă este constituită de regulă din instalaţii de alimentare prin grup electrogen sau de alimentare din linia de contact. Grupurile electrogene propuse pentru achiziție urmează a înlocui un număr de 38 grupuri existente, care au o vechime mai mare de 30 ani, nu mai prezintă o funcţionare sigură din cauza uzurilor avansate, au consum specific mare de combustibil, iar menținerea lor în funcțiune se face cu mare greutate din cauza lipsei pieselor de schimb atât pentru ansamblul motor — generator cât și pentru panoul de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 100 800.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Livrarea produselor se va face la locațiile sucursalelor regionale de căi ferate 1–8 indicate în Anexa atasată la graficul de livrare nr. 3/2/357/2018.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatea — în conformitate cu graficul de livrare act. nr. 3/357/2018 și Anexa la graficul de livrare.

Nr. crt., denumirea produselor, u.m.

1) Grup electrogen 20 KVA PRP, buc., 11;

2) Grup electrogen 23 KVA PRP, buc., 15;

3) Grup electrogen 30 KVA PRP, buc., 2;

4) Grup electrogen 40 KVA PRP, buc., 7;

5) Grup electrogen 50 KVA PRP, buc., 1;

6) Grup electrogen 60 KVA PRP, buc., 2.

Cantitate totală — 38 buc.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 150
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate — preţ

Factori de evaluare:

Factor de evaluare: Puncte

1) Prețul ofertat (P1) 70;

2) Termen de garanție (P2) 30.

Total: 100.

P1 – Preț ofertat.

Motivație alegere factor de evaluare:

Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 70 punct.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Cerința nr. 1:

Entitatea contractantă va exclude din procedura ofertantul/ofertanții asociați care se află în una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 alin. (1) și (2) și art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

De asemenea, nici terțul susținător/subcontractantul (dacă este cazul) nu trebuie să se afle în niciuna din situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 alin. (1) și alin. (2) și art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.

Informații privind neîncadrarea în prevederile art. 177, art. 178 alin. (1) și alin. (2) și art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016:

— declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016,

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) si (2) si art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016,

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării,

— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice,

— orice document considerat edificator, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din tara respectivă.

În cazul în care, în țara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii

Se va completa în acest sens DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, terț sustinător, subcontractant cu informațiile aferente situației lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea entității contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Nota: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

În cazul în care exista i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3. a) Capacitatea tehnică si/sau profesională: Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

Cerinta nr. 1:

— Se solicită experiență similară în livrarea și punerea în funcțiune de grupuri electrogene,

— Se solicită minim 2 recomandări de la clienți/beneficiari în ultimii 5 ani,

— Se solicită informații privind capacitatea de a asigura service în perioada de garanție, respectiv post garanție.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, in situatia ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traduse de traducator autorizat), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/documente care să conțină informații din care să rezulte îndeplinirea cerinței privind experiența similară. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

III.1.4) Reguli și criterii obiective de participare: Informatii privind subcontractarea (daca este cazul) — Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să le subcontracteze, dacă este cazul. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta şi acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate in angajamente/acorduri, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informaţii privind asocierea (daca este cazul), în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va completa si prezenta DUAE de către fiecare operator economic membru al asocierii, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia, conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. La solicitarea entitatii contractante doar ofertantul (asocierea) clasat/clasată pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele justificative ale asociaţilor care probează îndeplinirea celor asumate in DUAE.

Note:

1) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizată numai in cazul in care oferta comună este declarată câştigătoare;

2) Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale la care s-a solicitat prezentarea unor autorizaţii specifice se consideră îndeplinite ȋn cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate si/sau dacă unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizaţia respectiva (art. 58 alin. (l) din H.G. nr. 394/2016).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Valoarea garanției de participare (GP) este de 21 000 RON. Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare în RON sau în echivalent RON/valută la cursul stabilit de BNR din data publicării anunțului de participare și va fi valabilă 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor în conformitate cu prevederilor art. 41 si 42 din H.G. nr. 394/2006. Scrisoarea de garanție de participare constituită în altă limbă va fi tradusă în limbă română.

Garanția de participare va fi constituită prin:

— virament bancar

— OP sau

— orice alt instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări în condițiile legii. Contul garanției de participare — Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI RO11054529, Cont IBAN: RO73WBAN009948500013RO02, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. Sucursala/Agenția Agenția București Mihalache. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora limită depunere a ofertelor. În cazul constituirii garanției de participare sub formă de scrisoare de garanție de participare, aceasta se va transmite în SICAP în format electronic împreună cu oferta și cu celelalte documente ale acestora, semnată cu semnatură electronică, până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul constatării eventualelor neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă a garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea acesteia, comisia de evaluare desemnată din cadrul entității contractante va solicita clarificări în termen de 1 zi de la data limită de depunere a ofertelor.Entitatea contractantă are dreptul de a reține garanția de participare în conformitate cu prevederile art. 43 din HG nr. 394/2006. În cazul depunerii de oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii. Garanția de participare tre.

Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în procent de 5 % din valoarea contractului de furnizare, fără TVA, şi anume [...] RON, pentru toată perioada de valabilitate a contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. În termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract de către ambele părţi, Furnizorul are obligaţia de a transmite achizitorului instrumentul de garantare, în original (care va fi valabil pe toată durata de derulare a contractului).

Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în măsura neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Garanţia de bună execuţie va fi returnată furnizorului în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

Garanţia de bună execuţie nu este purtătoare de penalităţi.

Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) În conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. j) din H.G. nr. 394/2016, un operator economic poate participa la procedura de atribuire numai dacă este înregistrat în SICAP. Pâna la data și ora limită de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune odată cu oferta în SEAP, obligatoriu, doar formularul DUAE, completat online în site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Nedepunerea DUAE pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016;

2) Corespondența și toate documentele depuse de operatorii economici se vor întocmi în limba română, sau însoțite de traducere autorizată în limba română;

3) În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea nr. 99/2016, daca este cazul, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti si se va depune un DUAE separat pentru acestia, insotit de acordul de subcontractare și/sau de asociere, după caz și dacă este cazul. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele indvertențe de formă;

4) Documentația de atribuire se postează integral în cadrul anunțului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro;

5) Solicitările de clarificari ale potențialilor ofertanți vor fi adresate în mod exclusiv în SICAP la secțiunea „Intrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulată prin mijloace electronice;

6) Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termen legal la rubrica de „Documentații, clarificări și decizii” a anunțului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. din SICAP. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare;

7) Comisia de evaluare desemnată din cadrul entității contractante va întocmi clasamentul final al ofertelor în baza punctajului obținut în urma aplicării criteriului de atribuire. Oferta castigatoare va fi cea care a obtinut punctajul cel mai mare se va alege dintre ofertele admisibile a carei propunere tehnică și financiară vor răspunde la toate cerințele minime obligatorii solicitate prin documentația de atribuire;

8) După evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, doar la solicitarea entitatii contractante în termenul prevăzut în respectiva solicitare;

9) În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, entitatea contractantă va solicita (prin intermediul SICAP la secțiunea „Intrebări”) reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertanții aflați în aceasta situație, în vederea departajării ofertelor și va fi declarat câștigător cel cu punctajul cel mai mare. Noua propunere financiară va fi depusă doar și numai în urma solicitării entității contractante;

10) Restituirea garanției de participare se va face la cererea scrisă a ofertantului, prin completarea formularului 4

— Cerere de restituire a garanției de participare -din sectiunea „Formulare”, in conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. nr. 394/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/08/2018