Supplies - 354224-2018

11/08/2018    S154

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 154-354224

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 140-321815)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – nr grupy: 292-11-01

Reference number: 701801579
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019, w szacunkowych ilościach i rodzajach szczegółowo określonych w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. postępowanie obejmuje 29 zadań, przy czym zad. 29 obejmuje 191 pozycji asortymentowych z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 140-321815

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 5
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

WSPORNIK G21.006-01.11 PRZENOŚNIK TAŚMOWY GWAREK-1000 - szt. 1 800

Read:

Wspornik górny montaż na śrubę S7001.04.02/D G21.006-01.11 Przenośnik taśmowy Gwarek – 1000 - szt. 1 800

Section number: III.1.2
Lot No: 5
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysku i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 200 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 410 000,00 PLN

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysku i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 240 000,00 PLN

Section number: III.1.3
Lot No: 5
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 200 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 410 000,00 PLN

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 240 000,00 PLN

Section number: III.1.6
Lot No: 5
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje:
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 85 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi PLN: ... zad. 5 - 4 000,00 ...

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 82 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi PLN: ... zad. 5 - 1 000,00 ...

Section number: IV.2.2
Lot No: 5
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/08/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 24/08/2018
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 19/10/2018
Read:
Date: 22/10/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/08/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 24/08/2018
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: