We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 354224-2018

11/08/2018    S154

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 154-354224

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 140-321815)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – nr grupy: 292-11-01

Reference number: 701801579
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019, w szacunkowych ilościach i rodzajach szczegółowo określonych w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. postępowanie obejmuje 29 zadań, przy czym zad. 29 obejmuje 191 pozycji asortymentowych z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 140-321815

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 5
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

WSPORNIK G21.006-01.11 PRZENOŚNIK TAŚMOWY GWAREK-1000 - szt. 1 800

Read:

Wspornik górny montaż na śrubę S7001.04.02/D G21.006-01.11 Przenośnik taśmowy Gwarek – 1000 - szt. 1 800

Section number: III.1.2
Lot No: 5
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysku i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 200 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 410 000,00 PLN

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysku i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 240 000,00 PLN

Section number: III.1.3
Lot No: 5
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Instead of:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 200 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 410 000,00 PLN

Read:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

(...)

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia: 3 240 000,00 PLN

Section number: III.1.6
Lot No: 5
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje:
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 85 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi PLN: ... zad. 5 - 4 000,00 ...

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 82 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi PLN: ... zad. 5 - 1 000,00 ...

Section number: IV.2.2
Lot No: 5
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/08/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 24/08/2018
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 19/10/2018
Read:
Date: 22/10/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/08/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 24/08/2018
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: