Suministros - 354227-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento negociado 

Bulgaria-Galabovo: Baterías

2018/S 154-354227

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 141-323566)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Ey I Es-3S Maritsa Iztok I“ EOOD
123533834
obshtina Galabovo, oblast Stara Zagora
Galabovo
6280
Bulgaria
Persona de contacto: Ekaterina Maslarska — spetsialist „Strategichesko snabdyavane“
Teléfono: +359 29045908
Correo electrónico: supply.ppl@aes.com
Fax: +359 41865099
Código NUTS: BG344

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.aes.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=87409&companyId=10572

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на стационарни акумулаторни батерии

Número de referencia: ME1-2018-NWC-D-040
II.1.2)Código CPV principal
31440000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на 8 броя стационарни акумулаторни батерии, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 48 (четиридесет и осем) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на възложителя съгласно вариантите на годишни сценарии, поместени в техническата спецификация № ME1-MP-TRM-0379.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 141-323566

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Техн. спец. ще бъде публик. на ПК на адреса от раздел I.