Services - 35436-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Suchá nad Parnou: Ornamental and pleasure gardens maintenance services

2022/S 015-035436

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Suchá nad Parnou
National registration number: 00313009
Postal address: Suchá nad Parnou 68
Town: Suchá nad Parnou
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 91901
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Andrej Zelenák
E-mail: zelenak@visions.cc
Telephone: +421 907745169
Internet address(es):
Main address: http://www.suchanadparnou.sk/
Address of the buyer profile: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4762
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zelená infraštruktúra v obci Suchá nad Parnou

Reference number: SnP_Zel
II.1.2)Main CPV code
77311000 Ornamental and pleasure gardens maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zlepšenia environmentálnych aspektov v obci Suchá nad Parnou prostredníctvom budovania

prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémových

prvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 196 964.19 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Parcela číslo 60/1: Obec Suchá nad Parnou, Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je realizácia prác za účelom zlepšenia environmentálnych aspektov v obci Suchá nad Parnou

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémových prvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku.

Ide o vytvorenie moderného prírodného parku s vysokou biodiverzitou slúžiaceho na oddych, relax, športové aktivity ale

aj výučbu detí s neďalekej základnej školy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP-PO4-SC431-2017-16

II.2.14)Additional information

Prioritná os 302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, 302040031 - 4.3.1

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej

infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov

znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 249-618728
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zelená infraštruktúra v obci Suchá nad Parnou

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Janiga - Záhradníctvo s.r.o.
National registration number: 50810561
Postal address: Bešeňová 194/13
Town: Bešeňová
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 03483
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 294 194.59 EUR
Total value of the contract/lot: 196 964.19 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 15 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Zemné práce, terénne modelácie.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022