Suministros - 354376-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Mobiliario de laboratorio

2018/S 154-354376

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Paprotna 14, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław, A la atención de: Renata Ignaczewska-Zagajewska, Wrocław 51-117, Polonia. Teléfono: +48 713273004. Fax: +48 713273009. Correo electrónico: wios@wroclaw.pios.gov.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 3.7.2018, 2018/S 125-286718)

Objeto:
CPV:39180000, 39130000

Mobiliario de laboratorio

Muebles de oficina

En lugar de: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

(...)

— Część B - wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: dostawę mebli laboratoryjnych zrealizowaną na podstawie jednej umowy, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw (wykonywanych w ramach kilku umów) w celu wykazania wymaganej wartości zamówienia. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z tym że przynajmniej jeden z Wykonawców musi się wykazać, co najmniej jedną dostawą mebli biurowych zrealizowaną na podstawie jednej umowy o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe/ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.8.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

16.8.2018 (10:10)

Léase: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

(...)

— Część B - wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: dostawę mebli laboratoryjnych zrealizowaną na podstawie jednej umowy, o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw (wykonywanych w ramach kilku umów) w celu wykazania wymaganej wartości zamówienia. Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z tym że przynajmniej jeden z Wykonawców musi się wykazać, co najmniej 1 dostawą mebli laboratoryjnych zrealizowaną na podstawie jednej umowy o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe/ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.8.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

24.8.2018 (10:10)