Suministros - 354380-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenador "mainframe"

2018/S 154-354380

Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 101 , A la atención de: Dorota Pych, Warszawa 00-661, Polonia. Teléfono: +48 222347074. Fax: +48 222345897. Correo electrónico: dzp@elka.pw.edu.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 12.7.2018, 2018/S 132-301693)

Objeto:
CPV:30211000, 30231300, 30213100, 30232110

Ordenador "mainframe"

Pantallas de visualización

Ordenadores portátiles

Impresoras láser

En lugar de: 

Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe

[...] Informacje dotyczące składania ofert.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. JEDZ należy przesłać na adres email: zamowienia.publiczne@nac.gov.pl. [...]

Léase: 

Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe

[...] Informacje dotyczące składania ofert.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. JEDZ należy przesłać na adres email: zamowienia@elka.pw.edu.pl. [...]

otras informaciones adicionales

Zamawiający informuje, iż w ogłoszeniu pierwotnym wystąpił błąd edytorski w adresie mailowym dla przesłania elektronicznej wersji JEDZ, podanym w Informacjach dodatkowych dot. składania ofert (sekcja VI.3). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w SIWZ adres ten podany był prawidłowo (rozdział XII Sposób przygotowania oferty, pkt XII.1.5, s. 10).