TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 35442-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Lučenec: Služby na zber odpadu

2022/S 015-035442

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Lučenec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00316181
Poštová adresa: Novohradská 1
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Donoval
E-mail: obstaravanie@procurio.sk
Telefón: +421 907403681
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lucenec.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zber a preprava biologicky rozložiteľného a objemového odpadu na území mesta Lučenec

Referenčné číslo: OBOB - 9/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
90511000 Služby na zber odpadu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre zabezpečenie zberu a odvozu odpadu.

Podrobné vymedzenie -predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 763 102.72 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90511000 Služby na zber odpadu
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie mesta Lučenec

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre zabezpečenie zberu a odvozu odpadu.

Podrobné vymedzenie -predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zber a preprava objemového odpadu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90511000 Služby na zber odpadu
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Územie mesta Lučenec

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre zabezpečenie zberu a odvozu odpadu.

Podrobné vymedzenie -predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 233-614018
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OBOB - 9/2021
Časť č.: 1
Názov:

Zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
14/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MEPOS, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31595758
Poštová adresa: Fiľakovská cesta
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
E-mail: cavojova@meposlc.sk
Telefón: +421 4321651
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 445 380.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OBOB-9/2021
Časť č.: 2
Názov:

Zber a preprava objemového odpadu

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
14/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MEPOS, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31595758
Poštová adresa: Fiľakovská cesta
Mesto/obec: Lučenec
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 98401
Štát: Slovensko
E-mail: cavojova@meposlc.sk
Telefón: +421 4321651
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 317 722.72 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022