Tjenesteydelser - 354444-2016

Vis forkortet udgave

11/10/2016    S196

Danmark-Hillerød: PABC-udstyr

2016/S 196-354444

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: ATP
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Att: Jacob Løve Berger
Mailadresse: jlb@atp.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Økonomiske og finansielle anliggender
Social beskyttelse
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Begrænset EU-udbud af ATP's Callcenter og Telefoni-løsning (Tilbudsfase).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 5: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: ATP og Udbetaling Danmark har aktuelt centre i følgende byer; Hillerød, Allerød, Frederikshavn, Holstebro, Vordingborg og Haderslev.

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet har til formål at anskaffe en hostet IP-baseret Callcenter- og Telefoni-løsning som én samlet løsning til ATP (herunder Udbetaling Danmark). ATP ønsker at samarbejde med 1 leverandør, der leverer hele Løsningen. ATP ejer selv Genesys-licenserne til den eksisterende løsning, hvorfor ATP søger en standardiseret løsning til Callcenteret i form af et »Genesys Contact Centre« inklusive overgang til Genesys Interactive Workspace. Derudover ønskes tilbud på en standard Telefoniløsning.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32544000 PABC-udstyr, 32540000 Centraler, 32545000 PABC-systemer, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 28
2. Kvalitet: Leverance og Ydelser. Vægtning 72
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 248-452093 af 23.12.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Begrænset EU-udbud af ATP's Callcenter og Telefoni-løsning (Tilbudsfase)
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
8.7.2016
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal bud modtaget elektronisk: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: TDC A/S
Postadresse: Teglholmsgade 1
By: København SV
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Telefon: +45 70703000

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.10.2016