Diensten - 354454-2020

28/07/2020    S144

Litouwen-Vilnius: Uitgeverijdiensten

2020/S 144-354454

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nacionalinė švietimo agentūra
Nationaal identificatienummer: 305238040
Postadres: M. Katkaus g. 44
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-09217
Land: Litouwen
Contactpersoon: Daina Pranckevičienė
E-mail: daina.pranckeviciene@nsa.smm.lt
Telefoon: +370 65653630
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsa.smm.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/77312
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=527069
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=527069&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidyba

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79970000 Uitgeverijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), perka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidybos paslaugas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidyba

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79970000 Uitgeverijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), perka ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidybos paslaugas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidyba

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79970000 Uitgeverijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), perka priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidybos paslaugas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/09/2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informacija nežinoma išankstinio informacinio skelbimo paskelbimo metu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informacija nežinoma išankstinio informacinio skelbimo paskelbimo metu.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Užtikrinimo vertė – 25 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Šis skelbimas yra išankstinis informacinis pranešimas ir šiuo etapu negalima teikti pasiūlymų ar kreiptis dėl informacijos

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/07/2020