Služby - 354602-2018

14/08/2018    S155

Španielsko-Sevilla: Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy

2018/S 155-354602

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.B – Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 – Digital Economy
Poštová adresa: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Mesto/obec: Sevilla
Kód NUTS: ES618 Sevilla
PSČ: E-41092
Štát: Španielsko
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Výskum

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy

Referenčné číslo: JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je posúdiť realizovateľnosť systému, ktorý zabezpečuje lepšiu kontrolu nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy (Standard Essential Patents – SEP). Ide o technickú realizovateľnosť, t. j. ako by sa mohla vykonávať lepšia kontrola, ako aj o inštitucionálnu realizovateľnosť, t. j. ktoré inštitúcie by mohli vytvoriť a zaviesť systém lepšej kontroly.

Okrem iných prvkov by analýza mala byť založená na súbore konkrétnych testov patentov nevyhnutných pre normy s cieľom:

i) stanoviť osvedčené postupy týkajúce sa vykonávania overovania nevyhnutnosti;

ii) zistiť najlepší nákladovo efektívny spôsob;

iii) zvážiť politické a právne dôsledky pre kontrolný mechanizmus pre SEP;

iv) stanoviť možné prínosy a stimuly pre účastníkov takejto kontroly.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Pilotný projekt overovania nevyhnutnosti patentov nevyhnutných pre normy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/10/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/10/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, ŠPANIELSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Na základe článku 134 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2462 môže Komisia začať rokovacie konania s úspešným uchádzačom tejto výzvy týkajúce sa ponúk pozostávajúcich z opakovania podobných služieb, ako sú služby uvedené v tomto oznámení.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/08/2018