Leveringen - 354608-2018

14/08/2018    S155

Luxemburg-Luxemburg: Aankoop van dienstkleding en kleermakersdiensten/het nemen van maten ter plaatse – uniformen voor mannen, te leveren in Brussel, Luxemburg en Straatsburg

2018/S 155-354608

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 143-325970)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Plateau de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Direction de la logistique
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van dienstkleding en kleermakersdiensten/het nemen van maten ter plaatse – uniformen voor mannen, te leveren in Brussel, Luxemburg en Straatsburg

Referentienummer: 06B30/2018/M034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van dienstkleding en kleermakersdiensten/het nemen van maten ter plaatse (aanpassing aan de correcte maat van ieder van de begunstigden, op basis van de maten die vooraf door de contractant zijn genomen) – uniformen voor mannen, te leveren in Brussel, Luxemburg en Straatsburg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 143-325970

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/08/2018
Te lezen:
Datum: 13/09/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 05/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 18/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: