Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 354641-2016

12/10/2016    S197

Malta-Valletta: Verlening van beveiligingsdiensten in Griekenland

2016/S 197-354641

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Postadres: Grand Harbour
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT0 MALTA
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.easo.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1917
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: asiel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van beveiligingsdiensten in Griekenland.

Referentienummer: EASO/2016/453.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EASO wil een raamovereenkomst sluiten op het specialisatiegebied van de beveiliging van personen en goederen. De diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het bewaken van en patrouilleren bij de activiteiten van het EASO op Lesbos, Chios, Kos, Leros en in Athene, Thessaloniki en Alexandroupoli; het uitvoeren van toegangscontroles in de gebouwen van het EASO bij bezoekers en verzoekers om internationale bescherming; het houden van toezicht op en bewaken van goederen in de gebouwen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: GR ELLADA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de verlening van bewakingsdiensten in Griekenland.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: methodologie voor de indienstneming van beveiligingspersoneel / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: methodologie en het geven van opleiding om de kwaliteit van het personeel te garanderen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteitsborging — methoden om ervoor te zorgen dat de dienstverlening voortdurend van hoge kwaliteit is / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: beschrijving van maatregelen om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: beschrijving van de capaciteit om tegemoet te komen aan nieuwe operationele behoeften, d.w.z. het opstarten van dienstverlening op nieuwe locaties / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

eenmaal voor 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het EASO behoudt zich het recht voor om de waarde van de raamovereenkomst met 20 % binnen 3 jaar van de opdracht te verhogen, in overeenstemming met artikel 85 van het Financieel Reglement van het EASO en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/11/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

EASO premises, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver, die van tevoren bij het EASO wordt aangemeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2016