Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 354658-2021

13/07/2021    S133

Polska-Mircze: Usługi związane z odpadami

2021/S 133-354658

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-314954)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Młyńska 2A
Miejscowość: Mircze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 22-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Szlingiert
E-mail: gzk.mircze@wp.pl
Tel.: +48 845353031
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gzkmircze.pl/bip

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

Numer referencyjny: GZK/271/2/6/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – Inne niewymienione odpady, powstałe po procesie biologicznego kompostowania oraz stabilizacji odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja podsitowa 0–80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-314954

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – Inne niewymienione odpady, powstałe po procesie biologicznego kompostowania oraz stabilizacji odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja podsitowa 0–80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

4.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła do 4 000 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Minimalna gwarantowana ilość odpadu wynosi 1 000 Mg. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.3. Odpad przygotowany będzie w postaci luźnej. Parametry jakościowe odpadu o kodzie 19 05 99 zostały określone w wyniku badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium i mają charakter poglądowy. Odebrane partie materiału mogą różnić się co do wartości podanych, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00 z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69 transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69 i będzie potwierdzane kwitem wagowym z systemu wagowego oraz wygenerowanym potwierdzeniem z systemu BDO.

4.5. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego oraz w systemie BDO.

4.6. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO w Łaskowie.

4.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

4.8. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

Powinno być:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 – Inne niewymienione odpady, powstałe po procesie biologicznego kompostowania oraz stabilizacji odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja podsitowa 0–80 mm) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

4.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła do 4 000 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Minimalna gwarantowana ilość odpadu wynosi 1 000 Mg. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.3. Odpad przygotowany będzie w postaci luźnej. Parametry jakościowe odpadu o kodzie 19 05 99 zostały określone w wyniku badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium i mają charakter poglądowy. Odebrane partie materiału mogą różnić się co do wartości podanych, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00 z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69 transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69 i będzie potwierdzane kwitem wagowym z systemu wagowego oraz wygenerowanym potwierdzeniem z systemu BDO.

4.5. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego oraz w systemie BDO.

4.6. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO w Łaskowie.

4.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.8. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/10/2021
Powinno być:
Data: 26/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: