Доставки - 354674-2014

18/10/2014    S201    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Оборудване за видеоконферентна връзка

2014/S 201-354674

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Цветомир Цветанов — гл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“, Елица Карлева — старши експерт „Разработване и управление на проекти“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg; obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65834672

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://belene.bg/

Адрес на профила на купувача: http://belene.bg/pp.htm

Електронен достъп до информация: http://belene.bg/_index.php

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина“, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене“, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния—България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Белене, област Плевен
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина — 1 бр., за нуждите на Община Белене във връзка с изпълнение на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене“ реф. № 2(4i)-2.2-14 MIS ETC code 359, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32232000, 32000000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 29 999 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2014-0019
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 44-070359 от 2.3.2013

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 124-220563 от 2.7.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 64 Заглавие на обособената позиция: Доставка, инсталиране и конфигуриране на 1 брой видео конферентна система с високо качество на звук и картина
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
25.9.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„СЦ Компютър — Ю — Ви — Ти“ АД, ЕИК 122048575, Ид. № по ДДС BG 122048575, представлявано от Веселин Енриков Горанов в качеството му на изпълнителен директор
обл. София, община Правец, махала Въгляра
2135 Калугерово
България
Адрес за електронна поща: uvt@uvt.bg
Телефон: +359 887941311
Интернет адрес: http://www.uvt.bg/internal_bg.php?page=about_us
Факс: +359 29541130

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 32 596,67 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 29 999 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене“ — референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния—България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
VI.2)Допълнителна информация:

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет-адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?locale=bg

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg; obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://belene.bg/_index.php

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15.10.2014