Dostawy - 354886-2021

Submission deadline has been amended by:  477303-2021
13/07/2021    S133

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2021/S 133-354886

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „PKP Intercity” S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-mail: barbara.krolak@intercity.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.intercity.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych

Numer referencyjny: 20/WNP-006512/TUT
II.1.2)Główny kod CPV
34622200 Kolejowe wagony pasażerskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34611000 Lokomotywy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

2. Zamawiający wskazuje, że Opis potrzeb i wymagań zamawiającego umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu zamieszczony zostanie na stronie internetowej https://pkpintercity.eb2b.com.pl, od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.

4. Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje podziału dialogu na etapy, w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach.

5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) badanie wniosków – sierpień 2021;

3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – sierpień 2021;

4) dialog z wykonawcami – sierpień-wrzesień 2021;

5) zaproszenie do składania ofert – październik 2021;

6) składanie ofert – listopad-grudzień 2021;

7) rozstrzygnięcie postępowania – styczeń 2022.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 124
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 2
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Nie dotyczy

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Krajowego Programu Odbudowy. W przypadku nie przyznania dofinansowania zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia (podstawa prawna: art. 257 ustawy Pzp).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1) wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:

a) art.108 ust. 1 Pzp (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp);

b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4–10 Pzp.

Więcej informacji o podstawach wykluczenia zamawiający zawarł w Opisie potrzeb i wymagań;

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z sekcją III.1.2);

d) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z sekcją III.1.3).

2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jako dowodu potwierdzającego, na dzień składnia wniosków, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Sposób uzupełniana JEDZ i zakres uzupełnienia zamawiający wskazał szczegółowo w Opisie potrzeb i wymagań, dostępnym od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie https://pkpintercity.eb2b.com.pl.

3. W celu potwierdzenia, iż wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w ust. 1 pkt 1, zamawiający będzie wymagać, w odpowiedzi na wezwanie, przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–2 i pkt 4–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania powyższych podmiotowych środków dowodowych na każdym etapie postępowania, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się:

1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 110 000 000,00 PLN;

2) posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 PLN.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia JEDZ:

1) w części IV sekcja B pkt 5 – w odniesieniu do sumy gwarancyjnej posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganym w warunku poziomie;

2) w części IV sekcja B pkt 6 – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.

2. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagać, w odpowiedzi na wezwanie, przed wyborem najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

3. Zamawiający wskazuje, że przysługuje mu uprawnienie do żądania powyższych podmiotowych środków dowodowych na każdym etapie postępowania jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego jego przebiegu.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

1) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 7 (siedmiu) pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym

i

2) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 40 (czterdziestu) pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego

i

3) co najmniej 15 (piętnaście) usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym obejmującym czynności utrzymaniowe na 2-gim poziomie utrzymania, co najmniej 10 (dziesięć) usług utrzymaniowych na 3-im poziomie utrzymania oraz co najmniej 5 (pięć) usługi na co najmniej 4-tym poziomie utrzymania.

3. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) fabrycznie nowych pojazdów kolejowych.

4. Za naprawy okresowe, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r. poz. 226 ze zm.).

5. Przez modernizację w rozumieniu powyższego warunku rozumie się prace modyfikacyjne zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.).

6. Za usługi utrzymaniowe (czynności utrzymaniowe) spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe odpowiednio na poziomie co najmniej poziomu P2, poziomu P3, poziomu P4 i poziomu P5 w rozumieniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 226 ze zm.).

7. Przez pojazd kolejowy z napędem elektrycznym w rozumieniu powyższego warunku rozumie się pojazd z napędem elektrycznym zgodny z definicją zawartą w art. 4 pkt 6 ustawy z 28.3.2003 o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r., poz. 1043 ze zm.).

8. Przez pojazd kolejowy bez napędu elektrycznego w rozumieniu powyższego warunku rozumie się wagon pasażerski (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerski pojazdu kolejowego).

W zakresie wagonów piętrowych wykonawca może wykazać się zarówno dostawą (dostawami) lub naprawą okresową (naprawami okresowymi) lub naprawą okresową (naprawami okresowymi) z modernizacją (modernizacjami), której przedmiotem był/y piętrowy/we wagon/y pasażerski/e wyposażony/e w napęd i kabiny sterownicze lub bez tego wyposażenia.

Do oceny spełnienia warunku zamawiający uzna, że jednemu wagonowi pasażerskiemu odpowiada jeden człon pasażerskiego pojazdu kolejowego.

9. Jeżeli wykonawca w dacie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania wniosków wykonawca wykonał dostawy/naprawy/naprawy z modernizacją/usługi utrzymaniowe w liczbie nie mniejszej niż określona powyżej.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:

1) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją - pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

2) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją - pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

3) wykazu usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw/napraw/usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć dostaw/napraw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagać, złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) dowodów określających czy dostawy/naprawy/usługi wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/naprawy/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2) zgodnie z art. 127 ust. 1 Pzp zamawiający nie będzie żądał złożenia wykazów, o których mowa w ust. 1, gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia JEDZ.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 3, składają odpowiednio wykonawca / wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i określonych w Opisie potrzeb i wymagań. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie wnosi się. Do wniesienia wadium w wysokości 50 000 000,00 PLN zobowiązany będzie wykonawca zaproszony do złożenia oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę poziomu zabezpieczenie po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami.

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w jednej z form lub w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Warunki finansowe i płatności zostaną określone w projektowanych postanowieniach umowy, które będą stanowiły integralną część SWZ.

2. Finalna wersja dokumentów zamówienia zostanie przygotowana po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostaną w istotnych postanowieniach umowy opracowanych po dialogu z wykonawcami, które będą stanowiły integralną część SWZ.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań.

3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej zamawiającego (https://pkpintercity.eb2b.com.pl), od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Link bezpośrednio odsyłający do dokumentacji postępowania znajdującej się na platformie zakupowej zamawiającego dostępny jest na stronie internetowej (www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/biezace-przetargi/) – pod nazwą postępowania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 07/10/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://pkpintercity.eb2b.com.pl). Pod wskazanym adresem w Opisie potrzeb i wymagań, dostępne są szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. Zasady polegania na sytuacji lub na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Pzp zamawiający opisał w sposób szczegółowy w Opisie potrzeb i wymagań.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa ust. 3.

5. Ad. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Ze względu na złożoność zamówienia nie można na tym etapie postępowania ustalić znaczenia (wag) kryteriów oceny ofert.

Zamawiający poniżej podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

1) cena;

2) okres gwarancji ogólnej lokomotyw / wagonów;

3) liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw;

4) współczynnik gotowości lokomotyw;

5) współczynnik niezawodności lokomotyw;

6) wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego;

7) prędkość maksymalna.

6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi w lutym 2022 r. oraz przy założeniu, że zamawiający wymaga realizacji zamówienia:

1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.5.2026;

2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże nie krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, nie może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.

7. Ad. IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: termin związania ofertą wynosi 120 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w IV.2.6) podano 4 miesiące (od ustalonej daty składania ofert).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania wykonawcy informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1–2, jak również w terminach określonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021