Dostawy - 354959-2016

12/10/2016    S197

Polska-Kornica: Obrabiarki do obróbki metali

2016/S 197-354959

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orizzonte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3, Końskie
Miejscowość: Kornica
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Hurec
E-mail: januszhurec@orizzonte-polska.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orizzonte-polska.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 25.61.Z, 28.99.Z

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szlifierka powierzchniowa wraz z montażem i uruchomieniem – 1 sztuka.

Numer referencyjny: 1/3.2.2 POIR/2016
II.1.2)Główny kod CPV
42630000 Obrabiarki do obróbki metali
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego środka trwałego: szlifierki powierzchniowej (1 szt.), gotowej do pracy zgodnie z jej przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów: ma służyć do precyzyjnego szlifowania powierzchni metalowych bez obniżenia ich twardości i elastyczności. Wymaga się dostarczenia maszyny wraz z montażem i uruchomieniem spełniającej wymogi techniczne i ilościowe określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 319 000.00 USD
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Kornica, ul. Przemysłowa 3, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zakup, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego środka trwałego: szlifierki powierzchniowej (1 szt.) do precyzyjnego szlifowania powierzchni metalowych bez obniżenia ich twardości i elastyczności, o parametrach wymaganych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIR.03.02.02-00-0466/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i wagi punktowe:

Kryterium nr 1: Cena netto,waga 60 pkt

Kryterium nr 2: Termin realizacji zamówienia,waga 20 pkt

Kryterium nr 3: Warunki płatności,waga 20 pkt

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy,którego oferta uzyska największą ilość punktów i podpisał z nim umowę.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 151-272947
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Nr referencyjny 1/3.2.2 POIR/2016
Nazwa:

Szlifierka powierzchniowa wraz z montażem i uruchomieniem – 1 sztuka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: APX TECHNOLOGIE Spółka z o.o.
Miejscowość: Opacz
Kod NUTS: PL12 Mazowieckie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 319 000.00 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Nie dotyczy.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2016