Services - 35496-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ruszów: Endangered species protection services

2022/S 015-035496

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów
National registration number: 6150025298
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Ruszów
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-950
Country: Poland
Contact person: Natalia Miłostan
E-mail: natalia@prudenspdp.pl
Internet address(es):
Main address: https://ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku.

Reference number: Zn. spr: ZG.270.1.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90721700 Endangered species protection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są „Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku”, realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków własnych PGL LP.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 151 337.11 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231000 Forestry management services
90700000 Environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Ruszów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są „Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku”, realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków własnych PGL LP, obejmujące:

a. Znakowanie istniejących grodzeń stroiszem sosnowym;

b. Rozgradzanie upraw – demontaż istniejących grodzeń, minimalizacja powierzchni grodzonych;

c. Usuwanie nalotów, przerzedzanie podszytów;

d. Przycinanie borówki czernicy ( wykaszanie) w celu rozkrzewiania.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

8. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej w załączniku nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie związane jest z realizacją „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

II.2.14)Additional information

2. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3.01.2022r.

3. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553982
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Witold Srebniak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ Usługi leśne i Transportowe Witold Srebniak”
National registration number: 970351004
Postal address: ul. Przylep – Strumykowa 3
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 66-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 189.02 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny łącznej. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 3780 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 00/100)

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

4.1. pieniądzu;

4.2. gwarancjach bankowych;

4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ruszów z siedzibą ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, tel. 75 7714338, fax 75 7714339, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl ;

1.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej

na adres: Pani Renata Szewczyk (kontakt: Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, tel. 757714338, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl;

1.3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2022 roku.”

1.4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu

tj. przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 3.2. SIWZ.

1.6. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.7. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-607
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-607
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022