Services - 35503-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Sliven: Architectural services for buildings

2022/S 015-035503

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA SLIVEN
National registration number: 000590654
Postal address: bul. TsAR OSVOBODITEL No..1
Town: gr.Sliven
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
Contact person: Ginka Tuzharova
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address(es):
Main address: https://mun.sliven.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Профилирана ПМГ "Добри Чинтулов",гр. ливен и ПГПЗЕ "Захарий Стоянов",гр. Сливен”

II.1.2)Main CPV code
71221000 Architectural services for buildings
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Сградите на училищата ППМГ /Профилирана природо - математическа гимназия/ „Добри Чинтулов” и ПГПЗЕ /Профилирана гимназия с преподаване на западни езици/ ”Захарий Стоянов” са разположени в УПИ V, кв. 732, по плана на ЦГЧ на гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15–1012 от 06.11.2003 г. на кмет на Община Сливен, отреден „за училище”.

За недвижимия имот има съставени актове за публична Общинска собственост с №№940 от 19.04.2001 г. и 1555 от 03.12.2003 г. За изграждането на допълнителните училищни сгради за двете училища са разработени Предварителни /пред инвестиционни/ проучвания, в четири варианта. Проектът е разгледан на среща с представители на ръководствата на двете училища и Община Сливен, като е приет за разработка във фаза: „Технически проект” четвърти вариант с препоръки, да отпадне последното ниво с учебни зали и височините на сградите да се редуцират с намаляване. ...

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 16 870.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71221000 Architectural services for buildings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Профилирана природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов", гр. Сливен, и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов", гр. Сливен”

II.2.4)Description of the procurement:

„Избор на Изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи”, за обект: „Изграждане на две допълнителни училищни сгради за Профилирана природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов", гр. Сливен, и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов", гр. Сливен”

Сградите на училищата ППМГ /Профилирана природо - математическа гимназия/ „Добри Чинтулов” и ПГПЗЕ /Профилирана гимназия с преподаване на западни езици/ ”Захарий Стоянов” са разположени в УПИ V, кв. 732, по плана на ЦГЧ на гр. Сливен, одобрен със Заповед № РД 15–1012 от 06.11.2003 г. на кмет на Община Сливен, отреден „за училище”.

За недвижимия имот има съставени актове за публична Общинска собственост с №№940 от 19.04.2001 г. и 1555 от 03.12.2003 г.

За изграждането на допълнителните училищни сгради за двете училища са разработени Предварителни /пред инвестиционни/ проучвания, в четири варианта. Проектът е разгледан на среща с представители на ръководствата на двете училища и Община Сливен, като е приет за разработка във фаза: „Технически проект” четвърти вариант с препоръки, да отпадне последното ниво с учебни зали и височините на сградите да се редуцират с намаляване. От пред инвестиционните проучвания за четвърти вариант РЗП на сградите е 2088 кв.м. (1196 м² първо ниво, 458 м² второ ниво и 434 м² трето ниво). При отпадане на трето ниво, РЗП се редуцира до 1654 кв.м. (1196 м² първо ниво и 458 м² второ ниво).

Съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, сградата е четвърта категория буква „б” – чл. 8 ал. 2, т. 3 (”сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв. м. – за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.”).

 

При изготвяне на инвестиционен проект, необходим за определяне на видовете и количества СМР, предмет на настоящата обществена поръчка, да се ползва Техническа спецификация с изходни данни към нея. – съгласувани скици, Удостоверение от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, Виза за проектиране от „Топлофикация – Сливен” ЕАД и Становище от ЕР ЮГ EVN група;

Упражняването на авторски надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ следва да е по всички части на инвестиционния проект. Същият ще се осъществява в рамките на одобрения инвестиционен проект, от започване на СМР до въвеждане на строежа в експлоатация, като всички проектанти:

Присъстват и подписват съставените задължителни протоколи и актове по време на строителството;

Следят за точното изпълнение на одобрения инвестиционен проект, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, като гарантират спазването на параметрите на техническия проект, и промените или допълненията към проекта;

Правят предписания и дават технически решения за евентуални промени, които се вписват в Заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;

Съгласуват с Възложителя всяко свое решение, предписание, съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;

Осъществяват контрол на съответствието на изпълнените строителни и монтажни работи и влаганите материали;

Участват в приемането на строежа и подписват Констативен Акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа, с изготвяне на екзекутивна документация на строежа (ако се налага);

След приключване на изпълнението на договора всички разработки, създадени при осъществяването на авторския надзор се предават на Възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-479312
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28470
Title:

„Избор на Изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи”, за обект: „Изграждане н

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 16
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 16
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД
National registration number: 131164657
Postal address: Люти брод №.3 ет.1
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
E-mail: multiplex@abv.bg
Telephone: +359 888454140
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 352.00 BGN
Total value of the contract/lot: 16 870.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Решение № Решение №D10606168 от 23.11.2021 г. (РД 15 - 2089/23.11.2021 г.) за определяне на изпълнител на обществената поръчка е изпратено чрез съобщение в ЦАИС ЕОП на потребителските профили на участниците на 23.11.2021 г. Към съобщението е приложено и решението. Решението е постъпило на

потребителските профили на участниците на 23.11.2021 г. Срокът за обжалване е 03.12.2021 г., включително.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Община Сливен
Postal address: бул. Цар Освободител № 1
Town: Сливен
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address: www.sliven.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022