Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 355265-2018

14/08/2018    S155

Polska-Szczecin: Różne przyrządy do badań lub testowania

2018/S 155-355265

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Faks: +48 914800769
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu do badań nad zwierzętami dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Numer referencyjny: DZP-262-36/2018
II.1.2)Główny kod CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa systemu do badań nad zwierzętami dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 (skrzydło północne na poziomie kondygnacji podziemnej budynku nr 4, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-110 Szczecin, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu do badań nad zwierzętami dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z postępowania będzie również podlegał wykluczeniu wykonawca:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, tj);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

V. Zamawiający może żądać niżej wskazanych dokumentów,

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ na podstawie art. 24 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się zrealizowaniem przynajmniej jednego zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 1 500 000,00 PLN brutto.

Za zadanie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę systemu do badań na zwierzętami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych Zamawiający może żądać:

6) Wykazu wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;

7) Dowodów określających czy dostawy – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

8) Opis oferowanego urządzenia - prospekt techniczny wydany przez producenta oferowanego urządzenia. W przypadku, gdyby załączone do oferty prospekty nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi określone w SIWZ. W przypadku oryginalnych dokumentów wydanych przez producenta oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza dokumenty w języku innym niż polski.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin płatności - 30 dni

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 101 (I piętro) o godzinie 11 00 w dniu, w którym upływu termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczenia, w którym nastąpi otwarcie ofert w przypadku braku dostępności wskazanego w SIWZ pokoju. Wszyscy zainteresowani, którzy stawią się w oznaczonym w SIWZ terminie i miejscu zostaną w takiej sytuacji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest narzędzie elektroniczne udostępnione przez Zamawiającego:

3. Dokumenty przedmiotowe – w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne – zgodnie z punktami 14-16 Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać w swojej ofercie (w Załączniku nr III A) dany produkt równoważny poprzez podanie nazwy i producenta oferowanego produktu Jeżeli jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika;

b) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości.

VI. Dokumenty stanowiące element oświadczenia woli wykonawcy i inne niezbędne dokumenty – które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

9) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,

10) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem – wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium - kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem; albo dokument wadialny,

11) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia – wypełniony Załączniki nr III A - IIIJ do SIWZ,

12) Szczegółowa oferta cenowa – wypełniony Załącznik nr III K do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018