Services - 35527-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ruszów: Forestry services

2022/S 015-035527

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów
National registration number: 6150025298
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Ruszów
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-950
Country: Poland
Contact person: Natalia Miłostan
E-mail: natalia@prudenspdp.pl
Internet address(es):
Main address: https://ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ruszów w roku 2022.”

Reference number: ZG.270.1.9.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo rolnej i łowiectwa , do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ruszów w roku 2022.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 152 269.71 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I - OBRĘB RUSZÓW– leśnictwa: Cisy, Jagodzin, Poświętne, Ziębina;

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77100000 Agricultural services
77200000 Forestry services
77211000 Services incidental to logging
77600000 Hunting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

OBRĘB RUSZÓW– leśnictwa: Cisy, Jagodzin, Poświętne, Ziębina;

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo rolnej i łowiectwa , do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ruszów w roku 2022.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo rolnej i łowiectwa, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 i 4a do SWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 i 4a do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

UWAGA!

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce

surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje dot. zakresu zostały zawarte w SWZ

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3.01.2021r.

Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II- OBRĘB POLANA– leśnictwa: Dębówek, Dzików, Głuszec, Toporów, Modrzew, Okraglica

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77100000 Agricultural services
77200000 Forestry services
77211000 Services incidental to logging
77600000 Hunting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

OBRĘB POLANA– leśnictwa: Dębówek, Dzików, Głuszec, Toporów, Modrzew, Okraglica

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo rolnej i łowiectwa , do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ruszów w roku 2022.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo rolnej i łowiectwa, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 i 4a do SWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 i 4a do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

UWAGA!

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce

surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje dot. zakresu zostały zawarte w SWZ

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 3.01.2021r.

Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 204-533467
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet I - OBRĘB RUSZÓW– leśnictwa: Cisy, Jagodzin, Poświętne, Ziębina;

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Laspol Marta Ucinek
National registration number: 924-170-78-75
Postal address: Mieszka 1 14
Town: Żagań
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tadeusz Herbut prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą „ Zakład Usług Leśnicych Tadeusz Herbut”
National registration number: 612-148-89-43
Postal address: ul. Parowa 151
Town: Osiecznica
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 59-724
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mieczysław Masina prowadzący działalność gospodarczą Usługi Leśne Handel Drewnem,
National registration number: 230424590
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dariusz Kustra prowadzący działalność gospodarczą Usługi Transportowe, Transport Leśny Usługi Leśne
National registration number: 970277288
Postal address: ul. Bema 1
Town: Iłowa Żagańska
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 68-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dariuszem Pluskota prowadzący działalność gospodarczą Usługi Leśne
National registration number: 615- 113-46-35
Postal address: Jagodzin 96
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Anna Pluskota prowadzącą działalność gospdoarczą pod nazwą „ firma Usługowa Anplus Anna Pluskota
National registration number: 612-127-09-3
Postal address: Jagodzin 96
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Grzegorz Ucinek prowadzący działalność gospodarczą Laspol
National registration number: 924-158-91-57
Postal address: ul. Mieszka I 14
Town: Żagań
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 68-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jerzy Peroński prowadzący działalność gospodarczą Usługi Leśne Pozyskiwanie drewna. Roboty leśne
National registration number: 615-135-29-06
Postal address: ul. Wójtowska 12/1
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59- 950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 570 106.82 PLN
Total value of the contract/lot: 3 030 113.96 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet II- OBRĘB POLANA– leśnictwa: Dębówek, Dzików, Głuszec, Toporów, Modrzew, Okraglica

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Marta Ucinek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Laspol
National registration number: 924-170-78-75
Postal address: ul. Mieszka I 14
Town: Żagań
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 68-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tadeusz Herbut prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą „ Zakład Usług Leśnicych Tadeusz Herbut
National registration number: 612-148-89-43
Postal address: ul. Parowa 151
Town: Osiecznica
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 59-724
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mieczysław Masina prowadzący działalność gospodarczą Usługi Leśne Handel Drewnem
National registration number: 230424590
Postal address: ul. Wójtowska 11/2
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dariusz Kustra prowadzący działalność gospodarczą Usługi Transportowe, Transport Leśny Usługi Leśne
National registration number: 970277288
Postal address: ul. Bema 1
Town: Iłowa Żagańska
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 68-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dariusz Pluskota prowadzący działalność gospodarczą Usługi Leśne
National registration number: 615- 113-46-35
Postal address: Jagodzin 96
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Anna Pluskota prowadzącą działalność gospdoarczą pod nazwą „ firma Usługowa Anplus Anna Pluskota
National registration number: 612-127-09-3
Postal address: Jagodzin 96
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Grzegorz Ucinek prowadzący działalność gospodarczą Laspol
National registration number: 924-158-91-57
Postal address: Mieszka I 14
Town: Żagań
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 68-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jerzy Peroński prowadzący działalność gospodarczą Usługi Leśne. Pozyskiwanie drewna. Roboty leśne
National registration number: 230429067
Postal address: ul. Wójtowska 12/1
Town: Ruszów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59- 950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 582 162.89 PLN
Total value of the contract/lot: 4 437 122.92 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I w wysokości 76 100,00 zł,dla Pakietu IImw wysokości 109 700,00 zł

Sposób przygotowania JEDZ -SWZ

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit c) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ),

e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ).

CD w SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-607
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-607
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022