Diensten - 355282-2019

29/07/2019    S144    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Zwijnaarde: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 144-355282

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VZW Inframut
0410.319.007_28406
Tramstraat 69
Zwijnaarde
9052
België
Contactpersoon: Jonas Van Hecke
E-mail: jonas.vanhecke@bondmoyson.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bondmoyson.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348112

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Patrimoniumvzw ziekenfonds
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidend onderzoek, schetsontwerp en ontwerpopdracht site Vrijdagmarkt te Gent

Referentienummer: Inframut-11P4-2018/001-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 - GC14
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit 2 delen:

— deel A voorbereidend onderzoek en schetsontwerp en,

— deel B ontwerp- en studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 616 000.00 EUR / Hoogste offerte: 790 500.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vrijdagmarkt 10, te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit 2 delen:

— deel A voorbereidend onderzoek en schetsontwerp en,

— deel B ontwerp- en studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanpak / Weging: 25
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-117916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B-Architecten
BE0463085423
Borgerhoutsestraat 22
Antwerpen
2018
België
NUTS-code: BE211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Architectenbureau Bressers
BE0449038140
Kasteellaan 479
Gent
9000
België
NUTS-code: BE234
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Laagste offerte: 616 000.00 EUR / Hoogste offerte: 790 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan 40A
Gent
9000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019