Diensten - 355282-2019

29/07/2019    S144

België-Zwijnaarde: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 144-355282

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VZW Inframut
Nationaal identificatienummer: 0410.319.007_28406
Postadres: Tramstraat 69
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Jonas Van Hecke
E-mail: jonas.vanhecke@bondmoyson.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bondmoyson.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348112
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Patrimoniumvzw ziekenfonds
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidend onderzoek, schetsontwerp en ontwerpopdracht site Vrijdagmarkt te Gent

Referentienummer: Inframut-11P4-2018/001-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie - GC14
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit 2 delen:

— deel A voorbereidend onderzoek en schetsontwerp en,

— deel B ontwerp- en studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 616 000.00 EUR / Hoogste offerte: 790 500.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vrijdagmarkt 10, te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit 2 delen:

— deel A voorbereidend onderzoek en schetsontwerp en,

— deel B ontwerp- en studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken en EPB-verslaggeving.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanpak / Weging: 25
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-117916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B-Architecten
Nationaal identificatienummer: BE0463085423
Postadres: Borgerhoutsestraat 22
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Architectenbureau Bressers
Nationaal identificatienummer: BE0449038140
Postadres: Kasteellaan 479
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Laagste offerte: 616 000.00 EUR / Hoogste offerte: 790 500.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Postadres: Opgeëistenlaan 40A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019