Usługi - 355366-2014

18/10/2014    S201    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi sprzątania budynków

2014/S 201-355366

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług porzadkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratury Okregowej w Łodzi oraz podległych jej jednostek organizacyjnych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg usług porządkowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jej jednostek podległych, w szczególności Prokuratur Rejonowych w dzielnicach Łodzi:Bałuty, Górna,Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu.

Kod NUTS PL113,PL114,PL117

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowo -czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków prokuratur oraz na wskazanych terenach zewnętrznych, przyległych do budynków prokuratur. Zasięg usług porządkowych obejmuje tereny działania Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie II.1.2) niniejszego ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, z uwzględnieniem rodzajów obiektów, powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych, powierzchni okien, liczby toalet i innych.
Wskazane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu przyszłej realizacji zamówienia
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200, 90911300, 90911100, 90919200, 90610000, 90630000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 863 058,33 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8.Wymagania dotyczące wadium.
8.1.Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości:
50 000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych); przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
8.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, tj. w:
8.2.1.pieniądzu;
8.2.2.poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi,
8.2.3.gwarancjach bankowych;
8.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
8.3.Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Łodzi Nr rachunku: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – SIWZ (VII Zp 2300/9/14).
8.4.Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu Wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.
8.5.Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu oryginał należy załączyć do oferty w taki sposób aby uniemożliwić jego zaginięcie. Oryginał nie może być trwale zespolony z ofertą, ponieważ po zakończeniu postępowania nie zostanie zwrócony Wykonawcy.
8.6.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego, w dowolnym czasie przed terminem składania ofert albo razem z ofertą.
8.7.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
8.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.9.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
8.10.Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy.
8.11.W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie płatne będziena podstawie faktur miesięcznych w formie przelewu, na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania faktury i uznania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1. – 5.1.3. SIWZ oceniane będzie łącznie, warunek określony w pkt 5.1.4. SIWZ musi spełnić każdy z wykonawców. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w punkcie 6.3. SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6. SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.6.2.1.W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia w ofercie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców .
Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.6.2.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie art.78 § 1 Kodeksu cywilnego opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Dokument powinien wskazywać w szczególności:
zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy – według Załącznika nr 6 do SIWZ.
6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.3.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według Załącznika Nr 7 do SIWZ.
6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
6.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 6.3. , przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) ,
d) zaświadczenie o właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8), 10) i 11) ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach a)-d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.4.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), 10) i 11) ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5)-8) ustawy, 10) i 11) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.5.Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert.
6.6.Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
co najmniej dwie usługi ( umowy ), dotyczące utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na zewnątrz budynków o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 400 000,00 PLN brutto ( dwa miliony czterysta tysięcy złotych).
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje, co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór oraz kierowanie pracownikami.
Nadto Wykonawca nie później niż na pięć dni przed przystąpieniem do realizacji umowy przedstawi:
listę wszystkich osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z ważnym zaświadczeniem o niekaralności, każdej z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz głównych usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu według Załącznika nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór oraz kierowanie pracownikami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru w Załączniku nr 5 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
VIIZp 2300/9/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.11.2014 - 10:30

Miejscowość:

90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które mogą zostać złożone wyłącznie na piśmie ). W przypadku informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.7.2. Korespondencję do Zamawiającego oznaczoną numerem sprawy postępowania VII Zp 2300 /9/14 należy kierować pisemnie na adres:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi,
ul. Kilińskiego 152,
90-322 Łódź,
Nr faksu +48 426768693,

drogą elektroniczną:bud.adm@lodz.po.gov.pl

Załączniki do poczty elektronicznej muszą być w formacie PDF.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
— p. Przemysław Pospiszył – kierownik działu administracyjno – gospodarczego, tel.: + 48426768691,
— p. Anna Zawadzka – inspektor tel.: + 48426768692.
Ponadto, Zamawiajacynie przewiduje:składania ofert częściowych, zebrania Wykonawców, zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy, do wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.18.2. i 18.3. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.18.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
18.7.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2014