Services - 35539-2022

21/01/2022    S15

Poland-Namysłów: Forestry services

2022/S 015-035539

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów
Postal address: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
Town: Namysłów
NUTS code: PL523 Nyski
Postal code: 46-100
Country: Poland
Contact person: Piotr Oleszek
E-mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48 774190505
Fax: +48 774190506
Internet address(es):
Main address: http://www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna, leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022

Reference number: Z.270.8.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa oraz melioracji wodnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 505 253.80 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu: zagospodarowania lasu (hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż z obsługą punktu alarmowo dyspozycyjnego PAD), pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych., w tym:

Pozyskanie i zrywkę drewna – 39 907 m3; Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 90,00 H; Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni - 4,37 HA; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą - 97,24 HA; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą - 1,20 HA; Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) - 35,51 HA; Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym - 35,76 HA; Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym - 1,45 HA; Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm - 13,16 TSZT; Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm - 1,25 TSZT; Wykopy ziemne o różnych przekrojach - 202,00 M3; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha - 170,80 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) - 42,74 KMTR; Przygotowanie gleby pługofrezarką - 59,23 KMTR; Sadzenie 1-latek w jamkę - 5,94 TSZT; Sadzenie wielolatek w jamkę - 309,95 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym - 33,92 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach - 1,76 TSZT; Siew ciągły, przerywany lub kupkowy - 44,93 KMTR; Dowóz sadzonek - 350,74 TSZT; Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych - 437,71 HA; Czyszczenia wczesne - 63,83 HA; Czyszczenia póżne - 89,21 HA; Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów - 22,41 HA; Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. - 1 592,00 SZT; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 59,00 SZT; Próbne poszukiwania owadów w ściółce - 12,00 SZT; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - 116,00 HM; Przygotowanie słupków liściastych - 2 671,00 SZT; Przygotowanie słupków iglastych - 60,00 SZT; Demontaż (likwidacja) ogrodzeń - 144,80 HM; Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - 407,00 H; Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe - 100,00 M3P; Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych - 5,20 HA; Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - 1,03 KMTR; Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk - 50,00 H; Koszenie trawy - 4,96 HA; Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe - 67,01 KMTR; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką, METODĄ SZYMISZOWSKĄ - 8,00 HM; Monitoring szkodników korzeni - dół o objętości 0,13 m3 - 58,00 SZT; Dyżurowanie w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym (Dyżur w punkcie alarm.-dysp.) - 1 700,00 H; Melioracje wodne - prace godzinowe 125,00 H; Prace godzinowe ręczne – 2117 H; Prace godzinowe ręczne z urządzeniem – 53 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 501 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. i 3.5 do SWZ mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu: zagospodarowania lasu (hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż), pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych., w tym:

Pozyskanie i zrywkę drewna – 36 829 m3; Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 90,00 H; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą – 55,52 HA; Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) – 34,91 HA; Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym – 30,49 HA; Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm – 3,99 TSZT; Wykopy ziemne o różnych przekrojach - 112,00 M3; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni do 0,50 ha (np. gniazda) – 2,50 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha – 182,15 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) – 31,44 KMTR; Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem – 24,50 KMTR; Przygotowanie gleby pługofrezarką – 5,71 KMTR; Sadzenie 1-latek w jamkę – 11,22 TSZT; Sadzenie wielolatek w jamkę – 231,50 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym – 49,68 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach - 0,55 TSZT; Siew ciągły, przerywany lub kupkowy – 2,50 KMTR; Dowóz sadzonek – 292,35 TSZT; Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach – 1,10 TSZT; Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych – 290,17 HA; Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym – 2,10 HA; Czyszczenia wczesne – 44,79 HA; Czyszczenia póżne – 84,30 HA; Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów – 30,01 HA; Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. - 544,00 SZT; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 14,00 SZT; Próbne poszukiwania owadów w ściółce - 12,00 SZT; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - 42,60 HM; Przygotowanie słupków liściastych - 900,00 SZT; Przygotowanie słupków iglastych - 90,00 SZT; Demontaż (likwidacja) ogrodzeń – 152,67 HM; Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - 570,00 H; Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych – 9,00 HA; Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - 1,10 KMTR; Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk - 53,00 H; Koszenie trawy – 16,47 HA; Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe – 32,65 KMTR; Monitoring szkodników korzeni - dół o objętości 0,13 m3 - 44,00 SZT; Dyżurowanie w punktach obserwacyjnych (dyżur na dostrzegalni p-poż.) - 40,00 H; Melioracje wodne - prace godzinowe 140,00 H; Prace godzinowe ręczne – 2648 H; Prace godzinowe ręczne z urządzeniem – 64 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 556 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. i 3.5 do SWZ mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 - Usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211300 Tree-clearing services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Szkółka leśna Młyńskie Stawy (w przypadku prac z zakresu nasiennictwa, lokalizacja prac zgodnie załącznikiem nr 3.1 do SWZ).

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa, w tym: wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych - 0,09 HA; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 180,00 SZT; Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym - 3960,00 AR; Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym - 820,00 AR; Rozsiew kompostu rozrzutnikiem - 450,00 M3P; Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy - 450,00 M3P; Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym – 52,96 HA; Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów - 1986,00 AR; Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów - 82,00 AR; Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi - 600,00 AR; Regulowanie położenia osłon - 300,00 AR; Pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, liczenie, wiązanie i dołowanie - 0,30 TSZT; Szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych - 0,30 TSZT; Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania - 5,00 TSZT; Wyjęcie 1-latek - 100,00 TSZT; Wyjęcie 2-3 latek - 700,00 TSZT; Żelowanie 1-latek - 50,00 TSZT; Żelowanie 2-latek - 200,00 TSZT; Siew nasion - 269,00 AR; Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie - 400,00 TSZT; Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych - 1 000,00 KG; Zbiór nasion brzozy - 5,00 KG; Zbiór nasion lipy - 10,00 KG; Zbiór nasion graba - 1,00 KG Zbiór nasion wiązu - 3,00 KG; Zbiór nasion pozostałych gatunków 40,00 KG; Transp. sadz. z obc. Szkółek - 680,00 KMTR; Zbiór nasiona klona zwyczajnego - 4,00 KG; Zbiór nasiona klona jawora -25,00 KG; Zbiór nasion olszy - 10,00 KG; Prace godzinowe ręczne – 1261,00 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 446 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach przedrębnych, w tym pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach wczesnych w ilości 493 m3; pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach późnych w ilości 17 675 m3. Usługa polega na wykonaniu zabiegu trzebieży wczesnej (TWP) lub późnej (TPP) przy użyciu harwestera przeznaczonego do pracy w trzebieżach oraz zrywki pozyskanego surowca (drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego). Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach rębnych.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn i Starościn.

II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach rębnych, w tym: pozyskanie i zrywka drewna w ilości 19 596,00 m3; wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) - 54,08 HA; Usługa polega na przygotowaniu powierzchni zrębowej poprzez wycięcie podszytów i podrostów, pozyskaniu przy użyciu maszyn wielooperacyjnych wyposażonych w głowice ścinkowo-okrzesujące drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego oraz zerwaniu pozyskanego surowca ciągnikiem nasiębiernym (forwarder) do miejsca składowania. Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 223-587272
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Z.270.8.2021
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: Z.270.8.2021
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: Z.270.8.2021
Lot No: 3
Title:

Pakiet 3 - Usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: Z.270.8.2021
Lot No: 4
Title:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych "BÓR II" Anna Makówka
Postal address: 97-532 Żytno, Mała Wieś 31
Town: Mała Wieś
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-532
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 820 927.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Z.270.8.2021
Lot No: 5
Title:

Pakiet 5 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach rębnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Handlowa "Złom-Max" Łukasz Bajer
Postal address: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 62a
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 47-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 684 326.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022