Diensten - 355403-2019

29/07/2019    S144

Verenigd Koninkrijk-Bingley: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 144-355403

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UK Asset Resolution Ltd (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: ResiCo@UKAR.co.uk
Telefoon: +44 0000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ukar.co.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Saturn

Referentienummer: RM6139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

UKAR has established a single supplier contract to outsource all aspects of the running of its remaining business, with the exception of board and company secretarial functions.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
72224000 Advies over projectmanagement
72322000 Gegevensbeheerdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79411000 Advies inzake algemeen management
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
79996000 Bedrijfsorganisatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

UKAR has establish a single supplier contract to outsource all aspects of the running of its remaining business, with the exception of board and company secretarial functions.

UKAR will be responsible for meeting contractual obligations to the buyer of B&B and NRAM, a range of liabilities relating to previous asset sales, sponsoring the legacy defined benefit pension schemes and administering other non-loan assets and liabilities.

The scope of the contract requires the provision of claims management services and the outsourcing of business administration activities required to run the business, such as management reporting, stakeholder management and other miscellaneous activities (such as, potentially, residual pension management responsibilities). It also involves the planning and management of the transition to the new arrangements.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488575
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PricewaterhouseCoopers LLP
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: UK Asset Resolution (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UK Asset Resolution (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: UK Asset Resolution (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/07/2019