Usługi - 355451-2020

28/07/2020    S144

Polska-Słupsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 144-355451

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 113-274590)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan
E-mail: zampub@apsl.edu.pl
Tel.: +48 598405206
Faks: +48 598405380

Adresy internetowe:

Główny adres: www.apsl.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Numer referencyjny: ZP/11/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż sprzętu niezbędnego do działania systemów informatycznych.

Zamówienia zostało podzielone na 4 zadania częściowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 113-274590

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1. dla zadania nr 1.: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego zdalnych pracowni komputerowych o wartości co najmniej 200 0000 zł brutto.

2. dla zadania nr 2: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania internetowego o wartości co najmniej 70 000 zł brutto.

3. dla zadania nr 3: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania internetowego o wartości co najmniej 70 0000 zł brutto.

4. dla zadania nr 4.: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości co najmniej 70 0000 zł brutto.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany;

2. Zadania częściowego nr 1, 2, 3, 4:

Skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

a) jedną osobę, która pełniła będzie funkcję programisty, posiadającego wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym oraz legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie budowy oprogramowania webowego w połączeniu z systemami bazodanowymi.

b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje konsultanta:

— legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem na stanowisku inżyniera systemów informatycznych lub trenera systemów informatycznych oraz przeprowadzonymi szkoleniami użytkowników końcowych z wdrażanych technologii systemów informatycznych:

Uwaga: jedna osoba może pełnić funkcje wskazane powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

1. dla zadania nr 1: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego zdalnych pracowni komputerowych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto;

2. dla zadania nr 2: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania internetowego o wartości co najmniej 70 000,00 PLN brutto;

3. dla zadania nr 3: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania internetowego o wartości co najmniej 70 000,00 PLN brutto;

4. dla zadania nr 4: wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości co najmniej 70 000,00 PLN brutto.

Uwaga! W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

2. Zadania częściowego nr 1, 2, 3, 4: skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

a) jedną osobę, która pełniła będzie funkcję programisty, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym oraz legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie budowy oprogramowania webowego w połączeniu z systemami bazodanowymi;

b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje konsultanta, legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku inżyniera systemów informatycznych lub trenera systemów informatycznych oraz przeprowadzonymi szkoleniami użytkowników końcowych z wdrażanych technologii systemów informatycznych.

Uwaga: jedna osoba może pełnić funkcje wskazane powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Uwaga

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1. wykazu osób, o których mowa w pkt 7.2.3.5 SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt 7.2.3 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.