Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 355548-2017

12/09/2017    S174

Σουηδία-Solna: Προσωρινές υπηρεσίες

2017/S 174-355548

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Ταχ. διεύθυνση: Granits väg 8
Πόλη: Solna
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Ταχ. κωδικός: 171 65
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement Back Office
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ecdc.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προσωρινές υπηρεσίες.

Αριθμός αναφοράς: OJ/2016/RMC/8918.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το ECDC επιθυμεί να συνάψει ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για τη χρήση προσωρινών υπηρεσιών συμμόρφως προς τα προφίλ ικανοτήτων που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Το ECDC ενδέχεται να χρειαστεί προσωρινό προσωπικό συμπληρωματικά προς το μόνιμο προσωπικό του ή για την προσωρινή αντικατάσταση προσωπικού.

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες εντάσσονται είτε στον διοικητικό/τεχνικό τομέα (παρτίδα 1) είτε στον επιστημονικό τομέα (παρτίδα 2).

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Γενικές προσωρινές υπηρεσίες

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρτίδα 1 καλύπτει γενικά προφίλ παροχής διοικητικών/τεχνικών προσωρινών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής: διοικητικός βοηθός, βοηθός στον τομέα των χρηματοοικονομικών, βοηθός σε θέματα συμβάσεων, βοηθός στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, βοηθός διοργάνωσης εκδηλώσεων, υπάλληλος νομικών θεμάτων, επιμελητής δικτυακού τόπου, βοηθός συντάκτη/βοηθός σε θέματα πληροφοριών, βοηθός σε θέματα επικοινωνίας, γραφίστας, βοηθός γραφείου εξυπηρέτησης σε θέματα πληροφορικής, διοικητικό στέλεχος/υπεύθυνος σχεδίου, διευθυντής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα υπηρεσιών αναζήτησης και επιλογής / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ικανότητα του υποψήφιου να ταιριάζει το ζητούμενο προφίλ και να καταδεικνύει ότι διαθέτει την ικανότητα παροχής κατάλληλων υποψηφίων / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης (προς το ECDC) / Στάθμιση: 30
Τιμή - Στάθμιση: 30 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Επιστημονικές προσωρινές υπηρεσίες

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79620000 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρτίδα 2 καλύπτει επιστημονικά προφίλ προσωρινών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: επιστημονικός εμπειρογνώμονας κατώτερης βαθμίδας και επιστημονικός εμπειρογνώμονας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα υπηρεσιών αναζήτησης και επιλογής / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ικανότητα του υποψήφιου να ταιριάζει το ζητούμενο προφίλ και να καταδεικνύει ότι διαθέτει την ικανότητα παροχής κατάλληλων υποψηφίων / Στάθμιση: 40
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης (προς το ECDC) / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα και επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης (προς τους υποψηφίους προσωρινών υπηρεσιών) / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 30 %
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 053-097322
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1
Τίτλος:

Γενικές προσωρινές υπηρεσίες

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
11/05/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Perido Skills AB
Πόλη: Stockholm
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 7 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 2
Τίτλος:

Επιστημονικές προσωρινές υπηρεσίες

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
11/05/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Randstad Sweden Group AB
Πόλη: Stockholm
Κωδικός NUTS: SE SVERIGE
Χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/08/2017