Services - 35573-2022

21/01/2022    S15

Poland-Złotoryja: Forestry services

2022/S 015-035573

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja
Postal address: ul. Staszica 18
Town: Złotoryja
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 59-500
Country: Poland
Contact person: Urszula Szczucka
E-mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl
Telephone: +48 768788307
Fax: +48 768788308
Internet address(es):
Main address: https://zlotoryja.wroclaw.lasy.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP Nadleśnictwo Złotoryja
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2022

Reference number: ZG.270.6.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2022.

2. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 26.03.2022 r.

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot tych zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Biskupin, Okmiany, Olszanica, Jerzmanice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja. Leśnictwa Biskupin, Okmiany, Olszanica, Jerzmanice

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2022 w Leśnictwach Biskupin, Okmiany, Olszanica, Jerzmanice.

2. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji zawarto w załączniku nr 3.1 do SWZ.

4. Układ sortymentowy pozyskania drewna zawarto w załączniku nr 3.2 do SWZ.

5.Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna zawarto w załączniku nr 3.3 do SWZ.

6. Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego zawarto w załączniku nr 3.4 do SWZ.

7. Informację o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna zawarto w załączniku nr 3.5 do SWZ.

8. Listę powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów zawarto w załączniku nr 3.6 do SWZ.

9. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz z procedurą odbioru prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt.II.2.7) ogłoszenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 11 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Złotoryja. Leśnictwa Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa, gospodarki łąkowo-rolnej, utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2022 w Leśnictwach Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

2. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji zawarto w załączniku nr 3.1 do SWZ.

4. Układ sortymentowy pozyskania drewna zawarto w załączniku nr 3.2 do SWZ.

5.Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna zawarto w załączniku nr 3.3 do SWZ.

6. Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego zawarto w załączniku nr 3.4 do SWZ.

7. Informację o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna zawarto w załączniku nr 3.5 do SWZ.

8. Listę powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów zawarto w załączniku nr 3.6 do SWZ.

9. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz z procedurą odbioru prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt.II.2.7) ogłoszenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Więcej informacji o wadium - w rozdziale 11 SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający,po analizie okoliczności faktycznych i prawnych uznaje iż rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zam. publicznego z zachowaniem dotychczasowego terminu składania ofert nie jest możliwe, co w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości wykonywania usług leśnych istnieje uzasadniona pilna potrzeba. Umowy na sprzedaż zgodnie z ich treścią winny być realizowane od początku roku a większość z nich zawiera zastrzeżenia ich realizacji stosunkowo do upływu czasu.Brak realizacji umów na drewno obarczony jest odpowiedzialnością w postaci kar umownych.Wobec powyższego zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,przy czym skrócenie terminu składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest w pełni uzasadnione,przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-645790
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Leśnictwa: Biskupin, Okmiany, Olszanica, Jerzmanice

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 4
Title:

Leśnictwa: Wojcieszów Dolny, Lubiechowa, Wojcieszów Górny, Podgórki

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

ciąg dalszy sekcji III 1.1 ogłoszenia:

f)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

g)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2b, c, pkt 3, 5, 7-10 PZP,

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dok. aktualnych na dzień złożenia z pkt b)-g) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni. Dokumenty, o których mowa w pkt b)-g) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawia dok w pkt b), d)-g).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- dok. w b) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

- dok. d)-f) składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożenie, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie naruszył obowiązków dot. płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia dokumentów jak w pkt. 2.

Wszystkie pozostałe informacje dot. oświadczeń lub dokumentów - szczegółowo opisano w rozdziale 9 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022