Usluge - 355779-2022

01/07/2022    S125

Hrvatska-Zagreb: Održavanje i popravak računalne opreme

2022/S 125-355779

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska narodna banka
Nacionalni registracijski broj: 95970281739
Poštanska adresa: Trg hrvatskih velikana 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Paula Palatinuš
E-pošta: paula.palatinus@hnb.hr
Telefon: +385 14596323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hnb.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge održavanja mreže HNBNet

Referentni broj: 19-22-V
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50312000 Održavanje i popravak računalne opreme
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge održavanja mreže HNBNet

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 4 985 010.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50312000 Održavanje i popravak računalne opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja mreže HNBNet

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku
  • Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:
    • nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga
Objašnjenje:

Razlozi koji opravdavaju pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje s gospodarskim subjektom STORM COMPUTERS d.o.o., Savica I. 127, 10000 Zagreb su ti što navedeni predmet nabave obuhvaća pružanje usluga održavanja komponenti mrežnog i sigurnosnog sustava na primarnoj i sekundarnoj lokaciji, a navedeni gospodarski subjekt jedini posjeduje traženu specijalizaciju, stoga jedini u Republici Hrvatskoj može ponuditi specificirani skup traženih usluga, ispuniti zahtjeve za održavanjem mrežnih i sigurnosnih komponenti u okviru postojećeg informacijskog sustava, odnosno u prihvatljivom vremenskom intervalu može reagirati na eventualne tehničke probleme i zastoje te odgovoriti na sve zahtjeve poslovnih funkcija za izmjenama postojećeg mrežnog sustava čiji ispad može ozbiljno ugroziti poslovanje Hrvatske narodne banke.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 098-271833
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge održavanja mreže HNBNet

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Storm Computers d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 20142998436
Poštanska adresa: Savica I 127
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: storm@storm.hr
Telefon: +385 12352200
Telefaks: +385 12352299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 985 010.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2022