Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 355849-2021

14/07/2021    S134

România-Cluj-Napoca: Echipamente de protecţie

2021/S 134-355849

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4617719
Adresă: Str. Moţilor nr. 19-21
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Romina Roșu
E-mail: achizitii@institutulinimii.ro
Telefon: +40 264599577
Fax: +40 264599503
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.institutulinimii.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124148
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente de protecție – Mănuși examinare

Număr de referinţă: 6887
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente de protecție – mănuși examinare conform caietului de sarcini atașat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 560 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Livrarea se va face in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 19-21.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare echipamente de protectie - Mănuși examinare conform caietului de sarcini atasat. Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maxim 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul limita pentru pregatirea documentatiei. În cadrul etapei de evaluare tehnică, pentru produsele nou ofertate, care nu au mai fost achiziționate și utilizate anterior de către personalul medical, în vederea corelării conformității produsului cu specificațiile tehnice ofertate, respectiv cu fișa tehnică a produsului, comisia de evaluare poate solicita ofertantului eșantioane, înainte de finalizarea procesului de evaluare tehnică. Eșantioanele solicitate în vederea testării vor fi însoțite, obligatoriu, de declarația de conformitate a produsului. Eșantioanele vor fi etichetate cu numărul și denumirea lotului, astfel cum au fost denumite în caietul de sarcini. Specificațiile tehnice din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea Institutului Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” în contextul pandemiei COVID-19 – cod SMIS 140155. Menționăm că se vor achiziționa 200.000,00 bucăți Mănuși examinare din cadrul Proiectului Dotarea Institutului Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” în contextul pandemiei COVID-19 – cod SMIS 140155, i... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: SE VA COMPLETA DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidență, urmeză a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Operatorul economic (lider, asociat, tert susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzatoare în DUAE.

Documentul justificativ, respectiv Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 se depune de către toți participanții la procedura (operator economic care depune ofertă în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț susținător) odată cu DUAE până la data limită a depunerii ofertelor și raportată la termenul limită pentru primirea ofertelor din anunțul de participare. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

• Manager - Jr. Crișan Florin,

• Director Financiar Contabil - Ec. Luca Isabela,

• Director Medical – Conf. Dr. Molnar Adrian

• Șef Secție ATI – Dr. Ștef Adrian

• As. Med. Șef Unitate - As. Iuonuț Ana-Maria

• Compartiment Achiziții Publice - Ec. Lobodă Lucreția,

• Compartiment Achiziții Publice - Ec. Roșu Romina,

• Șef Birou Aprovizionare – Ec. Pentek Mariana,

• Consilier Juridic - Jr. Dan Ioana.

Declarația aferentă cerinței prev. la art. 60/legea 98/2016 va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta în original sau copie conform cu originalul. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății privind activitatea de comercializare și distribuție pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/2006, art. 926, republicată și actualizată valabilă la momentul prezentării – modalitatea de îndeplinire – se va completa DUAE.

Toate documentele vor fi în limba română. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însotite de traducerea autorizată în limba româna. Documentele justificative, care probeaza cerinta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Proportia de subcontractare - Operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei, urmând ca documentul justificativ să fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: - Declaraţie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intenţia să le subcontracteze.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 10
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate elecronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv, in SICAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documetatie, clarificari si decizii” din cadrul Anuntului de participare simplificat. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Intrebari”)

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Operatorii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic semnate cu semnatura electronica.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale. Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici. In vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita depunerea in SICAP a unor noi oferte financiare pentru ofertantii clasati pe primul loc cu acelasi punctaj(procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice).Preturile noi ofertante nu pot depasi valoarea ofertata anterior.Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de care comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea din oferta anterioara.

Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit. Daca in urma reofertari preturile nu se pot departaja, comisia de evaluare va anula licitatia.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al Institutului
Adresă: Calea Moților nr. 19-21, Cluj-Napoca
Localitate: Adamclisi
Cod poștal: 400001
Țară: România
E-mail: office@institutulinimii.ro
Telefon: +40 264599505
Fax: +40 264599503
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/07/2021