Υπηρεσίες - 355939-2019

30/07/2019    S145

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Βελτίωση της πρόσληψης και της εμπιστοσύνης προς στα εμβόλια για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, οικογένειες και κοινότητες

2019/S 145-355939

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: B232 5/P047
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sante-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4947
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4947
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Βελτίωση της πρόσληψης και της εμπιστοσύνης προς στα εμβόλια για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, οικογένειες και κοινότητες

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85000000 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στη σημασία του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της ζωής των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παράσχει τα μέσα για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης τέτοιων ασθενών, αυξάνοντας την πρόσληψη εμβολίων από τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στους ασθενείς με χρόνιες ασθένειες - καθώς και σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και στις κοινότητες υποστήριξης, όπως οι ενώσεις των ασθενών, οι οικογένειες και οι φροντιστές - δομημένες πληροφορίες σχετικά με τη ζωτική σημασία των εμβολίων στο συγκεκριμένο πλαίσιο που τους αφορά, βελτιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στα εμβόλια και βοηθώντας τους να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στη σημασία του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της ζωής των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παράσχει τα μέσα για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης τέτοιων ασθενών, αυξάνοντας την πρόσληψη εμβολίων από τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στους ασθενείς με χρόνιες ασθένειες - καθώς και σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και στις κοινότητες υποστήριξης, όπως οι ενώσεις των ασθενών, οι οικογένειες και οι φροντιστές - δομημένες πληροφορίες σχετικά με τη ζωτική σημασία των εμβολίων στο συγκεκριμένο πλαίσιο που τους αφορά, βελτιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στα εμβόλια και βοηθώντας τους να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει 3 εργασίες που περιγράφονται λεπτομερώς στις τεχνικές προδιαγραφές παρακάτω.

Εργασία 1: αποτελείται από την ανάπτυξη μιας προηγμένης δέσμης εργαλείων για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, καθώς και για τους επαγγελματίες της υγείας και για τις κοινότητες υποστήριξης.

Εργασία 2: συνίσταται στην οργάνωση 3 εργαστηρίων για τους ασθενείς αυτούς, τους επαγγελματίες υγείας και τις κοινότητες υποστήριξης με σκοπό την διάδοση και τη βελτίωση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στην εργασία 1.

Εργασία 3: αποτελεί συνέχεια των 3 εργαστηρίων και συνίσταται στην αξιολόγηση του δυναμικού της δέσμης εργαλείων για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των ασθενών με χρόνιες παθήσεις προς τα εμβόλια και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της πρόσληψης εμβολίων, καθώς και στην τελειοποίηση της δέσμης εργαλείων με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης.

Εκτός από την εκλεπτυσμένη προηγμένη δέσμη εργαλείων, το έργο θα καταλήξει στην σύνταξη μιας τελικής έκθεσης με επιλογές και συστάσεις προς τον συγκεκριμένο τομέα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς τα εμβόλια μεταξύ των ασθενών με χρόνια νοσήματα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πιλοτικό σχέδιο "Εμπιστοσύνη στα εμβόλια για ασθενείς, οικογένειες και κοινότητες"

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/09/2019
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/07/2019