Služby - 355939-2019

30/07/2019    S145

Belgicko-Brusel: Zlepšenie využívania a dôvery v očkovanie pre pacientov s chronickými ochoreniami, ich rodiny a spoločenstvá

2019/S 145-355939

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: B232 5/P047
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4947
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4947
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zlepšenie využívania a dôvery v očkovanie pre pacientov s chronickými ochoreniami, ich rodiny a spoločenstvá

II.1.2)Hlavný kód CPV
85000000 Zdravotnícka a sociálna pomoc
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Tento projekt sa zameriava na dôležitosť celoživotného očkovania pre pacientov s chronickými ochoreniami. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť prostriedky smerom k zvýšenie pokrytia očkovania týchto pacientov prostredníctvom využívania vakcín. Tento projekt sa presnejšie zameriava na poskytovanie informácií prispôsobených individuálnym potrebám o veľmi veľkej dôležitosti očkovania v osobitnom kontexte pre pacientov s chronickými ochoreniami, zdravotníckych pracovníkov a podporné spoločenstvá, ako združenia pacientov, rodiny a opatrovateľov, čím sa zvýši ich dôvera v očkovanie a umožní sa im prijímať čo najlepšie rozhodnutia ohľadom očkovania.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis obstarávania:

Tento projekt sa zameriava na dôležitosť celoživotného očkovania pre pacientov s chronickými ochoreniami. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť prostriedky smerom k zvýšenie pokrytia očkovania týchto pacientov prostredníctvom využívania vakcín. Tento projekt sa presnejšie zameriava na poskytovanie informácií prispôsobených individuálnym potrebám o veľmi veľkej dôležitosti očkovania v osobitnom kontexte pre pacientov s chronickými ochoreniami, zdravotníckych pracovníkov a podporné spoločenstvá, ako združenia pacientov, rodiny a opatrovateľov, čím sa zvýši ich dôvera v očkovanie a umožní sa im prijímať čo najlepšie rozhodnutia ohľadom očkovania.

Tento projekt zahŕňa 3 úlohy, ktoré sú podrobne opísané v nižšie uvedených technických špecifikáciách.

Úloha 1: pozostáva z vývoja pokročilého súboru nástrojov pre pacientov s chronickými ochoreniami, zdravotníckych pracovníkov a podporné spoločenstvá,

Úloha 2: pozostáva z organizovania 3 workshopov pre týchto pacientov, zdravotníckych pracovníkov a podporné spoločenstvá s cieľom rozšíriť a vylepšiť súbor nástrojov vytvorených v rámci úlohy 1.

Úloha 3: nadväzuje na 3 workshopy a pozostáva z hodnotenia potenciálu súboru nástrojov na zvýšenie dôvery v očkovanie u pacientov s chronickými ochoreniami a zvýšenia využívania vakcín týmto spôsobom ako aj zlepšenia súboru nástrojov na základe zistení hodnotenia.

Okrem zlepšenia pokročilého súboru nástrojov má byť výsledkom projektu záverečná správa s možnosťami a odporúčaniami v konkrétnej oblasti budovania dôvery v očkovanie u pacientov s chronickými ochoreniami.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pilotný projekt „Dôvera v očkovanie pre pacientov s chronickými ochoreniami, ich rodiny a spoločenstvá“

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/09/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/07/2019