Werken - 356012-2019

30/07/2019    S145

Duitsland-Vöhringen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 145-356012

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Vöhringen
Postadres: Sulzer Straße 8
Plaats: Vöhringen
NUTS-code: DE135 Rottweil
Postcode: 72189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kämmerei
E-mail: maike.haug@voehringen-bw.de
Telefoon: +49 74549583-23
Fax: +49 74549583-37
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.voehringen-bw.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung

Referentienummer: GVOE-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
39314000 Industriële keukenuitrusting
39312200 Kantine-uitrusting
42513290 Bedrijfskoeluitrusting
45331231 Installeren van koel- en vriesuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE135 Rottweil
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 22/10/2020
Einde: 21/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 117-285792
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2019