Services - 35611-2022

21/01/2022    S15

Poland-Radom: Software-related services

2022/S 015-035611

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Postal address: ul. Samorządowa 1
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-601
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Jakubowska
E-mail: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl
Fax: +48 483673673
Internet address(es):
Main address: http://www.cirf.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Other activity: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Postępowanie wykonawcze na usługę subskrypcji dla 20 000 szt. licencji Office 365 EntE1 User (kod produktu AAA-04151) na okres 12 miesięcy od 01.01.2022 r.

Reference number: CIRF.DZ1.271.290.2021
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot Zamówienia Wykonawczego:

Usługa subskrypcji dla 20 000 szt. licencji Office 365 EntE1 User (kod produktu AAA-04151) na okres 12 miesięcy od 01.01.2022 r.

Realizacja w ramach licencjonowania Microsoft Products And Services Agreement (MPSA)

2. W związku z realizacją postanowień Umowy Ramowej nr C/223/20/DI/B/134 – Części II na usługi i produkty Microsoft

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 702 464.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot Zamówienia Wykonawczego:

Usługa subskrypcji dla 20 000 szt. licencji Office 365 EntE1 User (kod produktu AAA-04151) na okres 12 miesięcy od 01.01.2022 r.

Realizacja w ramach licencjonowania Microsoft Products And Services Agreement (MPSA)

2. W związku z realizacją postanowień Umowy Ramowej nr C/223/20/DI/B/134 – Części II na usługi i produkty Microsof

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy

Wyjaśnienie:

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 101a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - postępowanie wykonawcze do zawartej umowy ramowej

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Integrated Solutions Sp. z o.o.
National registration number: 5252506859
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszzawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-207
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 702 464.00 PLN
Total value of the contract/lot: 6 440 775.12 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 ppkt. 1) i 2). wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022