Доставки - 356346-2019

30/07/2019    S145

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2019/S 145-356346

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://e-gov.bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/272
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, не по-малки от 70 инча, 18 бр. преносими компютри за обучаемите и обучителите и 1 бр. интерактивна дъска, във връзка с обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението, по проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро Управление“ 2014—2020.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 517.96 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
38652120 Видеопроектори
38653400 Прожекционни екрани
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, не по-малки от 70 инча, 18 бр. преносими компютри за обучаемите и обучителите и 1 бр. интерактивна дъска, във връзка с обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението, по проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро Управление“ 2014—2020.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 517.96 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на (продължава в т. II.2.14)

II.2.14)Допълнителна информация

(Продължение от т. II.2.13): „прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014—2020.

При подписването на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата). Под „сходни дейности“ следва да се разбират извършени доставки на мултимедийно оборудване, включително компютърно оборудване. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Участникът трябва да прилага внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка (доставки на мултимедийно оборудване и/или компютърно оборудване). Поставеното изискване се доказва със заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмет на обществената поръчка или се посочва обществено достъпен, безплатен за възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни, които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от Раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално ниво: участникът следва да е доставил най-малко 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, 18 бр. преносими компютри и 1 бр. интерактивна дъска.

2. Участникът трябва да притежава система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка (доставки на мултимедийно оборудване и/или компютърно оборудване).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/08/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/08/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

При разглеждането на офертите, възложителят ще приложи чл. 104, ал. 2 от ЗОП — оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил най-ниска цена.

В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; при наличие на основанията по чл. 107 от ЗОП; при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 ДР на ЗОП. За участник, който след изтичане на срока по § 14 от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5, ал. 1, т. 3 от същия. При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд. Участниците могат да получат информация за тези задължения, които са в сила в Р. БЪЛГАРИЯ и относими към предмета на поръчката, както следва: относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: тел. +359 70018700; уебсайт: http://www.nap.bg/;

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите — София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, тел. +359 29406331; уебсайт: http://www3.moew.government.bg/;

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: уебсайт: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ № 2, тел. +359 8119443;

Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Условия и начин на плащане: за изпълнението на предмета на договора възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер съгласно ценовото му предложение. Заплащането по договора се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след доставката, срещу представяне на следните документи: оригинална данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за доставката, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. При фактурирането се начислява дължимият към момента ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: mmitreva@e-gov.bg
Телефон: +359 29492080
Факс: +359 29492433

Интернет адрес: https://e-gov.bg/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/07/2019