Услуги - 356356-2016

13/10/2016    S198

Иcпaния-Аликанте: Услуги за проучване на удовлетвореността на персонала

2016/S 198-356356

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante (Alicante)
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: Procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за проучване на удовлетвореността на персонала.

Референтен номер: AO/015/16.
II.1.2)Основен CPV код
79311000 Услуги, свързани с проучвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Работата на EUIPO през следващите 5 години е определена в стратегическия план за 2020 („SP2020“), който бе приет на 1.6.2016 г. и е обяснена подробно в годишните работни програми на Службата. С SP2020, EUIPO желае да продължи да осъществява своите оперативни и административни дейности по най-благоприятния начин и да бъде най-добре подготвена за бъдещите предизвикателства.

Обхватът на настоящата покана за участие в търг е да получи осигуряването на услуги за проучвания на удовлетвореността на персонала. Проучванията трябва да се провеждат от независим доставчик по регулярна и периодична времева рамка, за да се помогне на Службата да постигне целите, изложени в SP2020.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Основно място на изпълнение:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази покана за участие в търг ще предостави начин за удовлетворяване на нуждите по силата на договор относно:

— осигуряването на проучвания на удовлетвореността на персонала по периодичен и независим начин,

— управлението на целия процес и методология: от подготовката и валидирането на въпросника до започването на проучването, постигане на резултатите, анализиране на резултатите, подпомагане на семинари за създаване на планове за действие със служители и ръководители на EUIPO.

Услугите в рамките на тези области винаги ще бъдат доставяни под надзора, контрола и правомощията на член на персонала на EUIPO.

Обхватът на възложения рамков договор обхваща услугите, както е описано в приложение II – технически спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/11/2016
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/11/2016
Местно време: 11:00
Място:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители. Службата трябва да бъде информирана по факс на +34 965138500 или по електронна поща до procurement@euipo.europa.eu за имената и номерата на документите за самоличност на посетителите преди 11.11.2016 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/10/2016