Usluge - 356356-2016

13/10/2016    S198

Španjolska-Alicante: Usluge ankete o zadovoljstvu zaposlenika

2016/S 198-356356

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante (Alicante)
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: Procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge ankete o zadovoljstvu zaposlenika

Referentni broj: AO/015/16.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79311000 Usluge anketiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Rad EUIPO-a u sljedećih 5 godina definiran je u strateškom planu za 2020. („SP2020”) koji je donesen 1.6.2016 i detaljnije opisan u godišnjem radnom programu Ureda. S planom SP2020, EUIPO želi nastaviti svoje operativne i administrativne poslove na najoptimalniji način i biti najbolje pripremljen za buduće izazove.

Opseg ovog poziva na nadmetanje je nabava pružanja usluga za ankete o zadovoljstvu osoblja. Ankete treba provesti neovisni pružatelj usluga u redovnom cikličkom vremenskom okviru radi pomaganja Uredu u postizanju ciljeva utvrđenih u planu SP2020.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Ovim pozivom na dostavu ponuda pružit će se ugovorni način ispunjavanja potreba za:

— pružanje anketa o zadovoljstvu osoblja na ciklički način i neovisno,

— upravljanje cijelim procesom i metodologijom: od pripreme upitnika i provjere do pokretanja ankete, dobivanja rezultata, analiziranja rezultata, podržavanja radionica za stvaranje akcijskih planova s osobljem i upraviteljima EUIPO-a.

Usluge u okviru ovih područja uvijek će se pružati pod nadzorom, kontrolom i u nadležnosti člana osoblja EUIPO-a.

Opseg okvirnog ugovora obuhvaća usluge navedene u Prilogu II. — tehničke upute.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/11/2016
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/11/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Uredu je potrebno dostaviti imena i broj identifikacijske isprave posjetitelja telefaksom na +34 965138500 ili e-poštom na procurement@euipo.europa.eu do 11.11.2016.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/10/2016