Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 356356-2016

13/10/2016    S198

Spanje-Alicante: Diensten inzake enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden

2016/S 198-356356

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante (Alicante)
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden.

Referentienummer: AO/015/16.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000 Uitvoeren van studies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden van het EUIPO voor de komende 5 jaar zijn vastgelegd in het strategisch plan voor 2020 („SP2020”) dat is goedgekeurd op 1.6.2016 en verder wordt uitgewerkt in de jaarlijkse werkprogramma's van het Bureau. Met het SP2020 wil het EUIPO zijn operationele en administratieve activiteiten op de meest optimale manier blijven nastreven en zich zo goed mogelijk voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

Onderhavige oproep tot inschrijving behelst het laten uitvoeren van diensten inzake enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden. De enquêtes moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke dienstverlener volgens een regelmatig en cyclisch tijdschema, om het Bureau te helpen bij het bereiken van de doelstellingen die zijn uiteengezet in het SP2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze oproep tot inschrijving moet via contractuele wegen een mogelijkheid scheppen om aan de volgende behoeften te voldoen:

— terbeschikkingstelling van onafhankelijke enquêtes over tevredenheid onder personeelsleden volgens een cyclisch schema,

— beheer van het gehele proces en de methodologie: van de opstelling van de vragenlijst tot de lancering van de enquête, de productie van de resultaten, de analyse van de resultaten en de organisatie van workshops om actieplannen op te zetten met het personeel en de managers van het EUIPO.

De diensten op deze gebieden moeten steeds onder het toezicht, de controle en het gezag van een personeelslid van het EUIPO worden verleend.

De omvang van de gegunde raamovereenkomst omvat de diensten zoals vermeld in bijlage II — het bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/11/2016
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag maximaal 2 personen afvaardigen. Het Bureau moet per fax op het nummer +34 965138500 of per e-mail aan procurement@euipo.europa.eu op de hoogte worden gebracht van de namen en de identiteitsbewijsnummers van de bezoekers vóór 11.11.2016.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates, wijzigingen of antwoorden op vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2016