Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 356356-2016

13/10/2016    S198

Španielsko-Alicante: Služby týkajúce sa prieskumu spokojnosti zamestnancov

2016/S 198-356356

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby týkajúce sa prieskumu spokojnosti zamestnancov.

Referenčné číslo: AO/015/16.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79311000 Služby spojené s prieskumom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Práca EUIPO na nasledujúcich 5 rokov sa vymedzuje v strategickom pláne na rok 2020 („SP2020“), ktorý bol prijatý 1.6.2016, a je ďalej podrobne uvedená v ročných pracovných programoch úradu. EUIPO chce pomocou SP2020 pokračovať vo vykonávaní svojich prevádzkových a administratívnych činností čo najoptimálnejším spôsobom, a chce sa tak tiež čo najlepšie pripraviť na budúce výzvy.

Do rozsahu tejto výzvy na súťaž patrí obstaranie poskytovania služieb na účely prieskumov spokojnosti zamestnancov. Prieskumy by mal vykonávať nezávislý poskytovateľ v pravidelnom a cyklickom časovom rámci s cieľom pomôcť úradu dosiahnuť ciele stanovené v SP2020.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Touto výzvou na súťaž sa zaistí zmluvný spôsob uspokojenia potrieb na:

— cyklické a nezávislé poskytnutie prieskumov spokojnosti zamestnancov,

— riadenie celého procesu a metodiku: od prípravy a validácie dotazníka po začatie prieskumu, poskytnutie výsledkov, analýzu výsledkov, umožnenie seminárov na účely vytvorenia akčných plánov so zamestnancami a riadiacimi pracovníkmi úradu EUIPO.

Služby v rámci týchto oblastí sa budú poskytovať vždy pod dohľadom, kontrolou a v rámci oprávnenia zamestnanca úradu EUIPO.

Rozsah uzatvorenej rámcovej zmluvy sa vzťahuje na služby uvedené v prílohe II – technické špecifikácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 2
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/11/2016
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/11/2016
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každý uchádzač môže poslať najviac 2 zástupcov. Úradu je potrebné oznámiť mená a čísla dokladov totožnosti návštevníkov faxom na číslo +34 965138500 alebo e-mailom na adresu procurement@euipo.europa.eu do 11.11.2016.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/10/2016