A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 356372-2016

13/10/2016    S198

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2016/S 198-356372

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23981
Postai cím: Döbrentei utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarnóy Anna
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu
Telefon: +36 302592793
Fax: +36 76516306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kedozrt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53., E épület III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Krisztián (FAKSZ – lajstromszám: 00087)
E-mail: drvarga@mkbt.eu
Telefon: +36 17961009
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kedozrt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53., E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Krisztián (FAKSZ – lajstromszám: 00087)
Telefon: +36 17961009
E-mail: drvarga@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kedozrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A kecskeméti Campus beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A kecskeméti Campus beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262210 Alapozás
45111290 Közmű-előkészítési munka
45233228 Útburkolat építése
45300000 Épületszerelési munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (10212. hrsz.) ingatlan területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kecskeméti Campus beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.

A beruházás célja a Kecskeméti Campus beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.

Főbb kivitelezési feladatok:

— oktatási épület teljes kivitelezése,

— adminisztrációs és oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,

— gépészeti földalatti épület kivitelezése,

— közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.

Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):

— kiviteli dokumentáció elkészítése,

— a Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213. hrsz. vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,

— általános Előkészítő munkák:

—– munkaterület előkésztés,

—– felvonulási létesítmények telepítése,

—– kivitelezést előkésztő munkák,

—– ideiglenes közművek telepítése,

—– tereprendezés,

—– gyártmánytervek készítése,

— oktatási épület (15 267 m²) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m²):

—– előkészítő munkák,

—– szerkezetépítés,

—– építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet),

—– épületgépészet,

— fűtési-hűtési energiaellátás,

— vízellátás, csatornázás,

— szellőzés,

— égéstermék elvezetés,

— beépített oltó rendszer-sprinklerek,

— épületfelügyelet:

—– épületvillamosság,

— energiaellátás,

— elektromos hálózatok,

— világítás,

— egyéb elektromos munkák:

—– gyengeáramú rendszerek,

—– akadálymentesítés,

—– tűzvédelem,

—– zöldtető mérete: 904 m²,

—– oktatási épületben 500 fős előadóterem,

— adminisztrációs épület: 2 000 m²,

—– előkészítő munkák,

—– szerkezetépítés,

—– építészeti szakipari munkák,

— külső munkák:

—– közmű hálózatok,

—– úthálózat,

—– környezetrendezés.

A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.

Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.

A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamhoz képest) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Projektterv szakmai kidolgozottsága (Szakmai ajánlat) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Organizációs terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Megvalósítási ütemterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 410
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ak kizárja a részajt.-t, indok: beszerzés tárgyi jellege (tervezés és kivitelezés), szerz.-hez kapcs. körülmények, versenysemlegesség, költséghatékonyság (beruházás mérete/jellege), tervező és kivitelező esetleges jogvitái megelőzése, a létesítmény műszaki-funkcionális egységessége. A kivitelezés és tervezés összekapcsolódnak, egymásra épülnek, nincs önálló egységként kezelhető részfeladatuk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevő ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával előzetesen, a Kbt. 69. § (4)–(6) alapján igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő a Kr. 8–14. § és 16. § szerint, a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok hiányát. A bírálat során a Kbt. 69. § (4)–(7) az irányadó.

Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozók tekintetében a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Kizáró ok-igazolás keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Alkalmassági feltételek:

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az EEKD benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek (Kr. 1. § (1)).

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvt.-ában, vagy rendelkezniük kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A nyilvt-ban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt.-okban az adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvt. kivonatának, a nyilvt.-t vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvt.-ban szereplés tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

SZ.1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek;

SZ.2. alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)).

A Kbt. 65. § (1) c) szerinti követelmény igazolására annak a szervezetnek a kapacitása vehető igénybe, amely által megvalósított feladatra fennáll a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalással ez támasztandó alá.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján – ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) – számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában.

Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított, működési ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket;

P.2. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (6)–(7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1.1. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző 3 számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt;

P.1.2. a saját tőke összege az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el a 2 000 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P.1.1. és/vagy P.1.2. pontok szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el legalább a 8 000 000 000 HUF-ot;

P.2. jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 8 000 000 000 HUF összeget.

Az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti években összesen a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét elérő teljes árbevétellel alkalmasnak minősül.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.1. és P.1.2. pont szerinti követelmények).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) kell előzetesen igazolnia (321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) alapján), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek, azonban az ig.-ok benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)–(7)) Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:

M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap befejezett, a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk. igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al

Az ig./nyil. tartalmazza min. a teljesítés idejét (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.

A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak

Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor

Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref.munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor

A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/szervezetek (különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az Ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe

Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állási nyil.-a.

Ha az M.2.a)–M.2.f) pontokra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt. szerint a felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ságszerző végzettség/gyakorlat egyéb dok. nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.

Ha a jog.ságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód – a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.

Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.

M.3. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) f) alapján a felhívás feladásának napját megelőző utolsó évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létsz.áról és a vezető tisztségviselőinek létsz.áról készült kimutatás bemutatása cégszerűen aláírt nyilatkozattal

AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)–(7) és (9), 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)–(2) bek.re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:

A) legalább 1 db, legalább nettó 2 700 000 000 HUF értékű, közhasználatú építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére és kivitelezési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó referencia, melyből a kiviteli terv készítésének ellenértéke elérte legalább a nettó 40 000 000 HUF-ot;

B) legalább 1 db, legalább nettó 2 200 000 000 HUF értékű, legalább 10 000 m² nettó alapterületen megvalósult oktatási létesítmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely tartalmazott mélyalapozási, monolit vasbeton tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és felvonó szerelési, valamint legalább 350 m² zöldtető kivitelezési munkarészeket is;

C) legalább 1 db, legalább 250 fő befogadó képességű, legalább két épületszint belső magasságú előadóteremmel, vagy konferenciateremmel, vagy színházteremmel rendelkező épület kivitelezési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó referencia, amely magában foglalt színház-technológiai építési és/vagy korszerűsítési munkát is;

Az M/1. pontban felsorolt (A-C pontok) köv.eknek megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt A–C pontok szerinti egyes minimumköv.ek értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók! 1 referenciával több alk.-i köv. is igazolható.

Közhasználatú építmény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 2. § 9. szerinti építmény vagy egyéb nem lakóépületnek minősülő építmény.

Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)–(2) alapján jár el.

M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db, sikeres átadás-átvétellel lezárt, legalább 10 000 m² nettó alapterületű közhasználatú építmény magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában;

b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

d) min. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

e) min. 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII.30.) Kr. szerinti, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel rendelkező szakemberrel, aki a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;

f) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontja szerinti (É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

1 szakember csak 1 követelményt igazolhat.

M.3. Alkalmatlan az Ajtevő (közös Ajtevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó egy évben legalább 50 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és min. 1 fő vezető tisztségviselővel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít!

Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2), Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(7) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30–32. § szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

13 db részszámla és 1 végszámla benyújtható a dokumentációban részletezettek szerint.

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.

Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.

Jótállás: 60 hónap. (részletezve ld. a szerz.terv.-ben).

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke megegyezik az igényelt előlegnek a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-án felüli részével (Kbt. 135. § (7)).

Előleg: teljes nettó ellenszolgáltatás max. 30 %-a.

Von.főbb jogszab.:

— 2015. évi CXLIII. tv,

— 2013. évi V. tv,

— 2003. évi XCII. tv 36/A §.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajtevő, alvállal., alk. ig.-ában résztvevő csatolja: ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/2006. évi V.tv .§(1) szerinti aláírásmintáját/külföldi illetőségű Ajtevő ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől ajánlat aláírására vonatkozó (aláírja meghatalmazó és megh.ott) írásos meghatalmazást

2. Ajtevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégb.-hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégb. megküldte ig.-t csatolja (nemlegesség esetén nyil.-t erről)

3. Ajánlat tartalmazza:

— Kbt. 66. § (6) a)–b) szerinti nyil.,

— Kbt. 66. § (2) szerinti eredeti nyil.,

— Kbt. 66. § (4) szerinti nyil.,

— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap.

4. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a h.pótl. lehetőségét. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti.

5. Kötbér: szerződés olyan okú késedelmes/hibás teljesítése/meghiúsulása esetén, melyért nyertes felelős.

6. értékelés során 1–100 pont adható:

1) értékelési rszp. (Egyösszegű ajánlati ár) esetében a KBH útmutatója szerinti fordított arányosítás. Az értékelés alapja a nettó ajánlati ár;

2) ért.i rszp. (Projektterv szakmai kidolgozottsága) vonatkozásában az ajánlatokat a sorba rendezés és a fordított arányosítás módszerek együttes alkalmazásával értékeli AK a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint;

3) értékelési rszp esetén az értékelés egyenes arányosítással történik. A Kbt. 77. § (1) alapján 30 napnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 napos vállalás is tehető. 0 napos vállalás 1 pontot ér.

A pontszámok, adott ért.i rszp. súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek

AK a számításnál 2 tizedesjegyig kerekít.

7. P.1.-2. és M.1.-3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített Ajtevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

8. AK a jelen eljárásban részvételt 25 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti: az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Ajtevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghatározott módokon.

A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dok.-t befűzés nélkül kell az ajánlathoz zárt borítékban csatolni.

9. Ajtevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokumentáció szerint.

10. Kbt. 35. § (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).

11. Nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítása is csatolandó.

12. Közös ajánlattételnél csatolni kell közös Ajtevők cégszerűen aláírt közös ajtevői megállapodását.

13. Nyertesnek a dokumentációban előírt felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a szerz.kötés időpontjára, erre vonatkozóan nyilatkozni kell.

14. Előírt biztosítékok határidőre rendelkezésre bocsátásáról Ajtevő ajánlatában nyilatkozik.

15. Ajtevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell megjelölt érvényes jogosultsággal.

16. Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni.

17. AK helyszíni bejárást tart jelen ajánlati felhívás TED-en történő közzétételét követő 10. munkanapon cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám, ld. közbesz.dok.

18. Kbt. 98. § (3)-ra tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra. Lehetséges további építési beruházások: K1- K2 Kollégiumi épületek, Adminisztrációs, Multifunkcionális és Tudástár épületek, Kilátó, gyalogos közlekedő, melyek beszerzési (szerződéses és pénzügyi) feltételei azonosak a jelen közbeszerzési eljárás beszerzési feltételeivel.

19. A II.2.7) pontban meghatározott időtartam napban értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/10/2016